30. Dönem Çalışma Programı

TMMOB METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

30.DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

İklim değişikliği, ozon tabakasındaki incelmeler, tsunamiler, fırtınalar, tropikal siklonlar, deniz seviyesinin yükselmesi sonucu varlığını kaybedecek ada ülkeleri, kıyı arazileri, taşkın ve seller, erozyon, güneş fırtınaları, kuraklık, çölleşme, orman yangınları… Adını burada sayamadığımız daha bir çok olumsuzluk gelecek ile ilgili yapılan senaryoların sonuçlarıdır. Tüm bu senaryolar gerek ulusal alanda gerekse uluslararası alanda Meteoroloji ve Meteoroloji mühendisliğinin öneminin her geçen gün daha da iyi anlaşılmasını sağlamaktadır.
Bugün hepimiz biliyoruz ki Meteoroloji Bilimi, sosyal yaşamdan ekonomiye, çevre sorunlarından enerjiye, suya, sağlığa, ulaşıma, tarıma, ormancılığa, denizciliğe, adalete, habitata kadar bütün süreçlerin içine girmiş durumdadır. Bu nedenle; Meteorolojik ve Hidrolojik süreçlerin ölçülerek uygulanabilir sonuçların ortaya konmasına olan ihtiyaçlar artmaktadır. Bunu yapması gereken meslek grubu ise hiç şüphesiz ki Meteoroloji Bilimi ile uğraşanlardır. Ülkemizde ise biz, Meteoroloji Mühendisleridir.
Ülkemiz, her alanda bilim ve teknoloji sonuçlarından daha çok yararlanmayı ve bunu artırarak sürdürmeyi başarmalıdır. Aslında bir çok alanda bunu başarmış durumdadır. Bu nedenle, eğitimden uygulamaya ve üretime kadar her kademede dünya normlarını belirleyen bir düzeyi hedefleme ilkesinden vazgeçmemelidir. Meteoroloji ve hidroloji alanında faaliyet sürdüren kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliği sürekli olarak güçlendirilmeli ve artarak devam ettirilmelidir.
Su havzalarının, tarım, orman ve mera alanlarının daraltılarak, meteorolojik bilimsel ve teknik gerçeklerden uzak kentleşme ve arazi kullanımları sonucu ortaya çıkan olumsuzluklar meteoroloji biliminin uygulama biçimi olan Meteoroloji Mühendisliğinin önemini ortaya koymaktadır.
Güvenli suya erişim her geçen gün zorlaşmaktadır. Su kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi hidrolojik ölçümler ve bu ölçümlere bağlı izlemelerin sonuçlarına göre şekillendirilebilir.
Suya, rüzgara, güneşe bağlı enerji üretimi tesislerinin planlaması ve işletilmesi, su arzının planlanarak taleplerin karşılanması ve meteorolojik karakterli afet süreçlerine ilişkin mühendislik çalışmalarının bilim ve teknolojik gelişmeler ışığında gerçekleştirilmesinin önemi Meteoroloji Mühendisleri Odasının kuruluşunun 47. yılında açıkça anlaşılmaktadır. Bu tespit karar vericiler tarafından dikkate alınmalıdır.
Meteorolojik ve hidrolojik ölçümleme ve değerlendirmeler, çok büyük projelerin temel dayanağıdır. Yatırımlar içinde bu işlemler için ayrılan paylar artırılmalı, gelecek mali yükten kaçınılmamalıdır.
Kamuda yeni yapılanmalarda meteoroloji ve hidroloji alanındaki bilgi birikimi ve deneyimi yok sayılmamalıdır.
Bugün değilse bile çok yakın bir gelecekte Dünya atmosferinde belirlenen değişimler, uzun vadede ülkeler arasındaki ilişkileri de olumlu yada olumsuz etkileyebilecektir. Yakın bir gelecekte, ülkeler arası atmosfer hukuku da söz konusu olabilecektir. Ülkemizde bu değişim için hazırlık yapılmalı, belirlenecek hukukun belirleyicileri arasında yer Meteoroloji Bilimi de yer almak durumunda kalacaktır. Bunun nedeni ise Meteorolojinin tanımında açıkça yer almaktadır. Biliyoruz ki Meteoroloji, Atmosferde meydana gelen olayları gözlemek, analiz ve tahmin etmekle birlikte, onların tüm canlılar ve çevre açısından doğuracağı sonuçları inceleyen bir bilim dalıdır. Başka bir deyişle; Ulusal ölçekte Meteoroloji mühendisleri, Uluslar arası ölçekte ise  Meteoroloji Bilimi ile ilgilenen kişiler, hava tahmini yapmanın çok ötesinde, atmosferdeki tüm olayları inceleyen ve onların dünya üzerindeki olumsuz etkilerine karşı gelişmiş teknoloji ve bilimsel yöntemleri kullanarak çözümler üreten kişiler olarak adlandırılacaktır.  Günümüzde ulaştığı seviye ile meteoroloji, konuları ve uygulamaları yüksek teknoloji ve eğitim gerektiren gelişmiş ve zor bir bilim dalıdır. Bu nedenle meteoroloji uygulamaları uzmanlık gerektirmektedir.
30. Dönem olarak bunların bilincindeyiz. Yükümlülüklerimizi her kademede titizlikle yerine getireceğiz. Bunun için;
Meteoroloji Mühendisleri Odası 29.Yönetim döneminde aşağıdaki esaslar çerçevesinde faaliyetini sürdürecektir:

BİRLİKTELİK VE DAYANIŞMA:

1 –  TMMOB’nın yönetim planı çerçevesinde, mühendis organizasyonu, planlaması ve dayanışması ilkeleri doğrultusunda diğer mimar, mühendis ve şehir plancıları odaları ile ortak faaliyetlere tam destek verilecektir. Meteoroloji Mühendisliği uygulama alanlarıyla kesişen konularda oluşturulacak komisyonların ve çalışma gruplarının faaliyetlerine üyelerimizin daha fazla katılımının sağlanmasına gayret edilecektir.
2 –  MMO insandan yana, barışa taraf, emeğin ve hakkın kutsallığına inanan ve meslektaşlarının haklarını her platformda sonuna kadar  savunan, diğer demokratik kitle örgütleriyle sosyal ve teknik ilişkilerini geliştirmeye ve güçlenmeye devam edecektir.
3 – Ülke kaynaklarının olumlu kullanılmasına, kamusal alanların ve kaynakların israf edilmemesi için uğraş veren her kişi, oluşum, örgüt ve kurum ile işbirliği yapılacak, toplumumuzun refahı, ve ülke geleceğinin daha da umut dolu olması için Meteoroloji Mühendisleri olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmek için gayret göstereceğiz.

MESLEKTE KALİTE VE GELİŞME:

1 – Bilimsel – teknik kriterler ve çağdaş toplumsal gereklilikler doğrultusunda meteoroloji mühendisliğinin her uygulama alanında meslektaşlarımızın/üyelerimizin katkı paylarının artırılması temel faaliyetlerimizden biri olacaktır. MMO ana yönetmeliği, MMO SMM Yönetmeliği ile anayasal ve uluslararası sözleşmelerle tariflenmiş görevlerin yürütülmesinde meteoroloji mühendisliği sanatı ve marifetinin tam ve kusursuz bir şekilde yürütülebilmesi için ilgili faaliyetler artırılacaktır.
2 – Meslektaşlarımızın çalışma alanlarında karşılaştıkları zorluklar ivedi bir şekilde tespit edilecek, bunun için gerekli sayıda danışma kurulları oluşturulacak ve sorunların çözümü için ilgili birimlerle görüşmeler tesis edilerek öneriler sunulacaktır.
3 – Meteoroloji Mühendisliği eğitiminin, uygulama alanlarındaki taleplere göre daha spesifik ve donanımlı bir yapıya kavuşturulması  için ilgili eğitim kurumlarıyla işbirliği  arttırılacaktır.
4 –  Meteorolojik faaliyetlerle ilgili başta uluslar arası otoriteler (WMO, ECMWF, EMS,  Meteoroloji Servisleri,…. ) ile odamız arasında ilişkilerin geliştirilmesine çalışılacak, ülkemizde Meteoroloji hizmetinde gelişmiş bilimsel ve teknolojik normların daha fazla kullanılmasına ve etkinleştirilmesine yönelik çabalarımız artarak sürdürülecektir.

KURUMSAL İLİŞKİLER

Başta MGM (Meteoroloji Genel Müdürlüğü) olmak üzere meslektaşlarımızın yoğun olarak çalıştığı tüm kurum ve kuruluşlar ile mevcut ilişkiler arttırılarak sürdürülecektir. Bu konuda mesleki alanımız içinde yer alan her türlü çalışmada elimizden gelen katkıyı koymaya açık ve hazır olduğumuzu bir kez daha vurgularız.

MESLEK  FAALİYET ALANLARIMIZ:

1 –  Odamız, ülkemiz sınırları içinde Meteoroloji Mühendisliği SMM hizmetleri içinde yer alan bütün konularla ilgili MMO’na verilmiş kamu adına yasal denetim görevinin eksiksiz takipçisi olacaktır.
2 –  TMMOB’nin diğer odalarında olduğu gibi MMO meslek alanları ile ilgili her konuda görüş ve önerilerini, bilimsel ve teknolojik nedenleri ve sonuçları ile beraber başta kamuoyu olmak üzere tüm kesimlerle paylaşmayı esas alacaktır. Meslek alanlarımız ile ilgili ülke gerçeklerinin ortaya konulması ve teknik doğruların savunulması temel ilkemizdir. Buna göre; enerjiden çevreye, ulaşımdan tarıma kadar pek çok ”meteoroloji mühendisliği uygulama alanı” ile ilgili, yanlış uygulama ve politikaları önleyen, kamu haklarını kollayan ve koruyan bir hukukun oluşması için mücadele edilecektir.
3 – Odamızın meteoroloji mühendisliği uygulama alanlarına yönelik çalışma yürüten ihtisas komisyonları kurulacak ve bu komisyonların faaliyetlerinin sonuçları ilgili kesimlerle paylaşılacaktır.
4 –  Meteoroloji Mühendisliği ihtisas alanlarına giren; hidroloji, klimatoloji, mikro-meteoroloji, mesoscale – meteoroloji, sinoptik- meteoroloji ve planetery-meteoroloji konularından herhangi biri veya birkaçını faaliyetinde kullanan, kurum, kuruluş veya tüzel kişiliklerle odamızın ilişkileri geliştirilecek, bu alanlarda meslektaşlarımızın/üyelerimizin katkılarının artırılmasına çalışılacaktır.
5 –  Meteoroloji Mühendisliği ARGE konularının geliştirilmesi ve bu konulara ait araştırma gruplarında daha fazla üyemizin yer alması için başta İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği bölümü olmak üzere diğer ilgili birimlerle temaslar hızlandırılacaktır. Bu çerçevede, yurtdışı olanakları da araştırılacaktır.
6 –  Odamız, üyelerimizin uzmanlık alanlarını geliştirebilmelerine olanak sağlayacak seminer, kurs ve sempozyumlar düzenlemeye gayret edecek, sonuç ve tespitlerini tüm kesimlerle paylaşacaktır.

SOSYAL ETKİNLİKLERİMİZ:

1 – Odamızın TMMOB çatısı altında örgütlü gücümüz ile hak mücadelesi devam edecek  ve her platformda mesleki hak ve beklentilerimiz teknik gerekçeleri ile, dünya uygulamaları ile örneklenerek hak ettiği seviyeye kavuşturulması için çaba harcanacaktır.
2 –  Üyelerimiz arasında ilişkileri geliştirmek ve yaşamı paylaşmak adına sosyal etkinlikler oluşturulacaktır. Sosyal etkinlikler web sayfamız başta olmak üzere tüm sosyal iletişim ağlarında duyurulacaktır.
3 –  İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği bölümü  öğrencileri başta olmak üzere ilişkilerin daha geliştirilmesi temel amacımızdır.
Yukarıda maddeler halinde yazmaya çalıştığımız çalışma programında hedefler ana hatları ile ortaya konulmuş detaylara ve zamanlara girilmemiştir. Hedeflere ulaşabilmemiz ve başarılı olmamız için yönetim kurulu olarak gerekli azim ve gayreti gösterme konusunda ortak iradeye sahibiz. Bununla birlikte tüm üyelerin gerektiği zaman, gerekli katkıları koyması ve her zaman bizlere yol göstermesi başarılı olabilmemizin olmazsa olmazıdır.

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram