30. Dönem Çalışma Programı

TMMOB METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

TMMOB METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

31.DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

31. Genel Kurul Çalışma Esasları Komisyonu Raporu;
Meteoroloji Mühendisliği, tarımdan turizme, ulaşımdan kentleşmeye, sanayileşmeden enerjiye birçok alanda hizmet verebilecek durumdadır. Ancak uygulamada birçok mühendislik gibi Meteoroloji Mühendisliği de yok sayıldığından sayılan alanlarda toplumsal fayda sağlanamamaktadır.
Diğer mühendislik alanları ile birlikte dayanışma sağlanarak mühendislik hizmetlerinin uygulanması hususunda çalışmaların yapılması esastır.
Bu kapsamda, Odamızın Serbest Mühendislik Müşavirlik Yönetmeliğinde belirtilen alanlarda hizmetlerin yeterli kalitede uygulanması ve meslektaş haklarının korunması, meslektaşları haksız rekabetinin önlenmesi için çalışmalarına daha fazla önem verilerek devam edecektir.
Tüm çalışmalar, TMMOB örgütlülüğü ve disiplini içerisinde yapacaktır.

Odamızın 31. Olağan Genel Kurulu 19 Eylül 2020 tarihinde gerçekleşmiştir. Çalışma programımız, Genel Kurul’da gündeme gelen konular, çalışma esasları kararları ve sonuç bildirgesi dikkate alınarak oluşturulmuştur.

Gündeme getirilen ve görüş açıklanan konular özü itibariyle geçmiş dönem genel kurullarda ve çalışma programlarında belirtilen tespitler ile paralellikler göstermektedir. Hatta bazı tespitler hiç değişmeyecek şekilde aynı ifadeler ile gündeme getirilmektedir. Tespitler aynı kalırken çözüm önerileri için gerekli adımların atıldığını söyleyebilmek mümkün değildir.

Meteoroloji, Atmosferde meydana gelen olayları gözlemek, analiz ve tahmin etmek, meteorolojik olayların tüm canlılar ve çevre açısından doğuracağı sonuçları inceleyen bir bilim dalıdır. Başka bir deyişle; Meteoroloji mühendisleri, hava tahmini yapmanın çok ötesinde, atmosferdeki tüm olayları inceleyen ve atmosferik olayların dünya üzerindeki olumsuz etkilerine karşı gelişmiş teknoloji ve bilimsel yöntemleri kullanarak çözümler üreten kişilerdir.

Meteoroloji Bilimi, sosyal yaşamdan ekonomiye, çevre sorunlarından enerjiye, suya, sağlığa, ulaşıma, tarıma, ormancılığa, denizciliğe, adalete, habitata kadar bütün süreçlerin içine girmiş durumdadır. Meteorolojik ve Hidrolojik süreçlerin ölçülerek uygulanabilir sonuçların ortaya konmasına olan ihtiyaçlar her geçen gün artmaktadır. Eğitimden uygulamaya ve üretime kadar her kademede dünya normlarını yakalamak hedeflenmelidir. Meteoroloji ve hidroloji alanında faaliyet sürdüren kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon ve iş birliği güçlendirilmelidir.

Meteorolojik ve hidrolojik ölçümleme ve değerlendirmeler, çok büyük projelerin temel dayanağıdır. Yatırımlar içinde bu işlemler için ayrılan paylar artırılarak gelecek için oluşacak ek mali yükten kaçınılabilir

Suya, rüzgâra, güneşe bağlı enerji üretimi tesislerinin planlaması ve işletilmesi, su arzının planlanarak taleplerin karşılanması ve meteorolojik karakterli afet süreçlerine ilişkin mühendislik çalışmalarının bilim ve teknolojik gelişmeler ışığında gerçekleştirilmelidir

Su havzalarının, tarım, orman ve mera alanlarının daraltılarak, meteorolojik bilimsel ve teknik gerçeklerden uzak kentleşme ve arazi kullanımları sonucu ortaya çıkan olumsuzluklar meteoroloji biliminin uygulama biçimi olan Meteoroloji Mühendisliğinin önemini ortaya koymaktadır.

Kamuda yeni yapılanmalarda meteoroloji ve hidroloji alanındaki bilgi birikimi ve deneyimi yok sayılmamalıdır.

Bugün değilse bile çok yakın bir gelecekte Dünya atmosferinde belirlenen değişimler, uzun vadede ülkeler arasındaki ilişkileri de olumlu ya da olumsuz etkileyebilecektir. Yakın bir gelecekte, ülkeler arası atmosfer hukuku da söz konusu olabilecektir. Ülkemizde bu değişim için hazırlık yapılmalıdır.

Kısaca belirtmek gerekir ise, günümüzde olağan meteorolojik olayların felakete dönüşmesinin nedeni geçmişte, mühendisliğin toplum yararına kullanılmamasından kaynaklanmakta olup, gelecekte yaşanacak felaketlerin nedeni ise günümüzde mühendisliğin toplum yararına kullanılmamasından kaynaklanacaktır.

Son yıllarda giderek artan ve artık bir toplumsal afete dönüşen; kadına yönelik her türlü şiddet ve çocuk istismarına karşı derhal önlem alınmalıdır. Bu kapsamda İstanbul ve Çocuk Haklarına Dair sözleşmeler başta olmak üzere tüm uluslararası sözleşmelerin gereği yerine getirilmelidir.

Pandemi nedeniyle çalışma programımız etkinlikleri eksik bırakmayacak şekilde teknolojik iletişim yöntemlerini kullanmaya özen gösterecek olup, pandeminin etkilerinin azaltılması için mesleğimiz açısından önemli gerekli olan alanlarda diğer meslek disiplinleri ile birlikte çalışmalar yürütülecektir.

Meteoroloji Mühendisleri Odası 31. Yönetim döneminde aşağıdaki esaslar çerçevesinde faaliyetini sürdürecektir.

 1. MESLEK FAALİYET ALANLARIMIZ
 2. Oda yardımcı organları

Oda yardımcı organlarının çalışmalarını, özgür, etkin ve verimli kılabilmek için özellikle mevzuat açısından gerekli düzenlemeler tamamlanarak uygulamaya konacak gelecek genel kurula sunulacaktır.

Oda yardımcı organlarının raporlarının kamuoyuna mal edilmesi ve uygulaması için gerekli adımlar bekletilmeksizin yerine getirilecektir.

 1. SMM ve BTB uygulamaları (Mesleki Hizmet Üretiminin Denetlenmesi)

SMM ve BTB belgesi olmadan ya da TMMOB/Oda mevzuatına aykırı olarak rapor imzalayanlar ve imzalarının kullanılmasına izin verenler hakkında mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

 1. Üye Mesleki Haklarının Korunması

Mühendislik hizmetlerine bağlı olarak başlanılan işlerden zaman içerisinde işe başlayan mühendis haksız şekilde el çektirilebilmektedir. Herhangi bir nedenle haksız yere işten el çektirilen, iş sürecinde o güne kadar yapılan tüm çalışmalara işveren tarafından el konularak, bir başkası ile işe devam edilebilmektedir. Bu süreçte anlaşılan yeni kişiye ise kalan süreç ile anlaşma sağlanmakta ve önceki çalışmalara haksız yere el konulduğuna ilişkin şikayetler sürekli gündemdedir. Bu konudaki işlemlerde bazı işverenler işin sürecine bağlı olarak sürekli anlaşmazlıklar sağlayarak yeni kişi ile anlaşmalar imzalamaktadır. Sonuç olarak önceki tüm çalışmaları elinde bulunduran işveren elindeki çalışmaları başkasına imzalatarak iş ile süreci tamamlayabilmektedir. Kendi yapmadığı çalışmaları imzalayanlar ve süreçte haksız yere iş akitlerini sonlandıranlar hakkında mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

Bu kapsamda sağlıklı çalışmalar yapılabilmesi için üyelerin haksızlığa uğradıkları iş süreçlerine ilişkin bilgileri Odamıza sunması gerekmektedir.

 1. Meteoroloji Mühendisliği ARGE konularının geliştirilmesi ve bu konulara ait araştırma gruplarında daha fazla üyemizin yer alması için; başta İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü ve Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Meteoroloji Mühendisliği bölümü olmak üzere diğer ilgili birimlerle çalışmalara devam edilecektir.
 2. Pandemi nedeniyle seminer, kurs, sempozyum vb. etkinliklerin ortak alanlarda yapılması mümkün değildir. Odamız, üyelerimizin uzmanlık alanlarını geliştirebilmelerine olanak sağlayacak teknolojik etkinliklerin düzenlenmesine sağlanacak sonuç ve tespitleri tüm kesimlerle paylaşacaktır.
 3. Bilimsel – teknik kriterler ve çağdaş toplumsal gereklilikler doğrultusunda meteoroloji mühendisliğinin her uygulama alanında meslektaşlarımızın/üyelerimizin katkı paylarının artırılması temel faaliyetlerimizden biri olacaktır. MMO ana yönetmeliği, MMO SMM Yönetmeliği ile anayasal ve uluslararası sözleşmelerle tariflenmiş görevlerin yürütülmesinde meteoroloji mühendisliği sanatı ve marifetinin tam ve kusursuz bir şekilde yürütülebilmesi için ilgili faaliyetler artırılacaktır.
 4. Meteoroloji Mühendisliği eğitiminin, uygulama alanlarındaki taleplere göre daha spesifik ve donanımlı bir yapıya kavuşturulması için ilgili eğitim kurumlarıyla iş birliği arttırılacaktır.
 5. Meslektaşlarımızın çalışma alanlarında karşılaştıkları zorluklar ivedi bir şekilde tespit edilecek, bunun için gerekli sayıda danışma kurulları oluşturulacak ve sorunların çözümü için ilgili birimlerle görüşmeler tesis edilerek öneriler sunulacaktır.
 6. Meteorolojik faaliyetlerle ilgili başta uluslararası otoriteler (WMO, ECMWF, EMS, Meteoroloji Servisleri, vb.) ile odamız arasında ilişkilerin geliştirilmesine çalışılacak, ülkemizde Meteoroloji hizmetinde gelişmiş bilimsel ve teknolojik normların daha fazla kullanılmasına ve etkinleştirilmesine yönelik çabalarımız artarak sürdürülecektir.
 7. Meteoroloji sektöründe ölçümlere ilişkin konularda sorunlar yaşanmaktadır. Hidrolojik ve meteorolojik ölçüm ağının geliştirilmesi konusunda ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunulacaktır. Hidrometrik ölçümler konusunda yaşanan teknik personel sorununun giderilmesi ve belgelendirilmesi konusunda gerekli çalışmalar yapılarak ilgili idareler nezdinde girişimler yapılacaktır.
 8. Odamıza üye olmayan meslektaşlarımız üye olmaları için gerekli ve yeterli bilgilendirmeler yapılacaktır.
 9. BİRLİKTELİK VE DAYANIŞMA
 1. TMMOB’nin yönetim planı çerçevesinde, mühendis organizasyonu, planlaması ve dayanışması ilkeleri doğrultusunda mimar, mühendis ve şehir plancıları odaları ile ortak faaliyetlere tam destek verilecektir. Birlik çalışmalarına doğrudan katılım sağlanacaktır. Odamızın TMMOB çatısı altında örgütlü gücümüz ile hak mücadelesi devam edecek ve her platformda mesleki hak ve beklentilerimiz teknik gerekçeleri ile, dünya uygulamaları ile örneklenerek hak ettiği seviyeye kavuşturulması için çaba harcanacaktır.
 2. Odamızın insandan yana, barışa taraf, emeğin ve hakkın kutsallığına inanan ve meslektaşlarının haklarını her platformda sonuna kadar savunan, diğer demokratik kitle örgütleriyle sosyal ve teknik ilişkilerini geliştirmeye ve güçlenmeye devam edecektir.
 3. TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası, laik, demokratik, özgürlükçü ilkelere bağlı tam bağımsız bir Türkiye özlemektedir. Mesleğimizin toplum yararına uygulanması için çalışmalarına devam edecektir.
 4. Olağan meteorolojik olayların afete dönüşmesi sonucunda, meteoroloji disiplini ile ilgisi olmayan birçok kişi gerçeği yansıtmayan açıklamalar yapmaktadır. Basın yayın kuruluşları da meteoroloji temel bilgisinden yoksun bu kişilerin yaptığı sansasyonel açıklamaları haber kanallarına taşıyarak daha büyük toplumsal sorunlar oluşturmaktadırlar. Basının sağlıklı ve gerçekçi haber yapması toplumsal sorumluluğu olduğundan, kuvvetler ayrılığında önemli bir yeri ve gücü olan basın ve yayın alanında da etik değerlerin korunması konusunda ısrarcı olunacaktır.
 5. KURUMSAL İLİŞKİLER

Başta MGM (Meteoroloji Genel Müdürlüğü) olmak üzere meslektaşlarımızın yoğun olarak çalıştığı tüm kurum ve kuruluşlar ile mevcut ilişkiler arttırılarak sürdürülecektir. Bu konuda mesleki alanımız içinde yer alan her türlü çalışmada elimizden gelen katkıyı sağlamaya açık ve hazır olduğumuzu bir kez daha vurgularız.

 1. SOSYAL ETKİNLİKLERİMİZ
 1. Üyelerimiz arasında ilişkileri geliştirmek ve yaşamı paylaşmak adına sosyal etkinlikler oluşturulacaktır. Sosyal etkinlikler web sayfamız başta olmak üzere tüm sosyal iletişim ağları kullanılacaktır.
 2. Meteoroloji Mühendisliği bölümü öğrencilerinin mesleğe ilişkin bilgilendirilmelerine etkinlikleri düzenlenecektir.
 3. Yayınlar
 1. E-Bülten yayınlanmasına devam edilecektir.
 2. Mesleki konulara ilişkin uygulama kitapları yayınlanacaktır.

Yukarıda maddeler halinde yazmaya çalıştığımız çalışma programında hedefler ana hatları ile ortaya konulmuş detaylara ve zamanlara ise pandemi nedeniyle girilmemiştir. Hedeflere ulaşabilmemiz ve başarılı olmamız için yönetim kurulu olarak gerekli azim ve gayreti gösterme konusunda ortak iradeye sahibiz. Bununla birlikte tüm üyelerin gerektiği zaman, gerekli katkıları koyması ve her zaman bizlere yol göstermesi başarılı olabilmemiz için çok önemlidir.

Pandemi bize her zamankinden daha fazla dayanışma ve anlayış göstermemiz gerektiğini öğretmektedir. Pandemi sonucunda insanlığa ilişkin öğretiler ve uygulamaları kalıcı olursa, süreçten kazançlı çıkmış olabileceğiz.

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram