Afrika iklim değişikliğinden orantısız şekilde zarar görüyor

Sıcaklık artışı hızlanıyor

Ekstrem hava koşulları gıda güvensizliğini, yerinden edilmeleri ve toplumsal çatışmaları körüklemektedir

Tarımsal verimlilik düşüyor

Adaptasyon finansmanı yetersiz

Kayıp ve hasarlar artıyor

Erken uyarılar herkese ulaşmıyor

Afrika, küresel sera gazı emisyonlarının sadece küçük bir kısmından sorumlu olmasına rağmen iklim değişikliğinden tam tersine orantısız bir şekilde zarar görmektedir. Dünya Meteoroloji Teşkilatı’nın (WMO) yeni raporuna göre, bu durum gıda güvenliğine, ekosistemlere ve ekonomilere zarar veriyor. Aynı şekilde yerinden edilme ve göçü körüklüyor ve azalan kaynaklar nedeniyle de toplumsal çatışma riskini arttırıyor.

Afrika’da İklimin Durumu 2022 raporu, Afrika’daki sıcaklık artış hızının son yıllarda hızlandığını, hava ve iklimle ilgili tehlikelerin daha şiddetli hale geldiğini gösteriyor. Yine de iklim adaptasyonu için finansman, ihtiyaç duyulanın yanında devede kulak kalıyor.

1900’den 2022’ye kadar Afrika (WMO Bölgesel Birliği I) için 1991-2020 klimatolojik dönemine göre Altı farklı veri setine dayalı olarak °C cinsinden sıcaklık farkı tablosu

Kıtada 2022 yılında 110 milyondan fazla insan hava, iklim ve suyla ilgili tehlikelerden doğrudan etkilenmiş ve 8,5 milyar ABD dolarından fazla ekonomik zarara neden olmuştur. Acil Durum Olay Veritabanı’na göre, %48’i kuraklık ve %43’ü sel ile ilişkili olmak üzere 5.000 ölüm vakası rapor edilmiştir. Ancak eksik raporlama nedeniyle gerçek rakamın çok daha yüksek olması muhtemeldir.

WMO Genel Sekreteri Prof. Petteri Taalas “Afrika küresel sera gazı emisyonlarının yüzde 10’undan bile daha azından sorumludur. Ancak iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle en az baş edebilen kıtadır. Sıcak hava dalgaları, şiddetli yağmurlar, seller, tropikal siklonlar ve uzun süreli kuraklıklar, toplumlar ve ekonomiler üzerinde yıkıcı etkiler yaratmakta ve giderek daha fazla sayıda insan risk altında kalmaktadır” dedi.

WMO Genel Sekreteri Prof. Petteri Taalas “Afrika’da hava gözlemlerinde büyük boşluklar var ve erken uyarı hizmetleri ne yazık ki yeterli değil. Bu boşlukları kapatmaya ve hayat kurtaran erken uyarıların herkese ulaşmasını sağlamaya kararlıyız” dedi.

Afrika Birliği Komisyonu ve Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu (UNECA) Afrika İklim Politikası Merkezi ile ortaklaşa hazırlanan rapor, Afrika’da Herkes İçin Erken Uyarı Eylem Planı’nın da başlatıldığı Afrika İklim Zirvesi sırasında yayınlandı. Zirveye ev sahipliği yapan Kenya da 2022’de Kenya’da İklimin Durumu raporunu yayınladı.

“Afrika, diğer bölgeler gibi, iklim değişikliğinin halihazırda yaşanmakta olduğu gerçeğiyle yüzleşti. Afrika Birliği Komisyonu Tarım, Kırsal Kalkınma, Mavi Ekonomi ve Sürdürülebilir Çevreden sorumlu Komisyon Üyesi Büyükelçi Josefa Leonel Correia Sacko, önümüzdeki on yıllar ve yıllar, kıtanın ekonomileri, geçim kaynakları ve doğası üzerinde iklimin neden olduğu ciddi baskılarla kolayca karakterize olacaktır” dedi.

İklim Raporunda; “Afrika’nın yüksek maruziyeti, kırılganlığı ve düşük uyum kapasitesi göz önüne alındığında, iklim değişikliğinin etkilerinin daha da şiddetli hissedilmesi beklenmektedir. Afrika’daki birçok sektörde insanların sağlığı, huzuru, refahı, altyapısı ve diğer ekonomik faaliyetleri iklim değişikliğiyle ilişkili önemli risklere maruz kalmaktadır” diye yazıyor .

Tarım, Afrika’nın geçim kaynaklarının ve ulusal ekonomilerinin temel dayanağıdır hatta daha da fazlasıdır. İşgücünün %55’inden fazlasını oluşturmaktadır. Ancak tarımsal verimlilik artışı, iklim değişikliği nedeniyle 1961’den bu yana %34 oranında azalmıştır. Bu düşüş, dünyanın diğer bölgelerinin yaşadığı düşüşe kıyasla en yüksek orandır.

Afrika ülkelerinin öngörülen yıllık gıda ithalatının 2025 yılına kadar yaklaşık üç kat artarak 35 milyar ABD dolarından 110 milyar ABD dolarına çıkması beklenmektedir.

Kayıp ve hasarın seviyesi ve dolayısıyla ortaya çıkan maliyetler, küresel azaltım eylemlerinin isteklilik seviyesi ve yerel düzeyde adaptasyona yapılan yatırım seviyesi de dahil olmak üzere birçok faktöre bağlı olacaktır. 4 °C ısınan bir dünyada, güçlü bir bölgesel adaptasyonla, 2080 yılına kadar Afrika’nın öngörülen gayri safi yurtiçi hasılasının %3’üne eşdeğer “artık zarar” maliyetleri oluşabilir.

UNECA’nın Afrika İklim Politikası Merkezi’ne göre, iklim değişikliği nedeniyle Afrika’daki kayıp ve hasar maliyetlerinin, ısınma derecesine bağlı olarak 290 milyar ABD Doları ile 440 milyar ABD Doları arasında değişeceği tahmin edilmektedir.

Rapora göre, iklim değişikliği ve azalan doğal kaynak tabanı, kıt verimli arazi, su ve otlaklar için çatışmaları körükleyebilir; artan arazi baskısı nedeniyle çiftçi-çoban şiddeti son 10 yılda artmış ve Sahra altı ülkelerin çoğunda coğrafi olarak yoğunlaşmıştır.

Rapor ve beraberindeki hikaye haritası çok kurumlu bir çalışmanın ürünüdür. Afrika Birliği Komisyonu, BM Afrika Ekonomik Komisyonu ve Afrika Ulusal Meteoroloji ve Hidroloji Hizmetleri, WMO Bölgesel İklim Merkezleri, uzman Birleşmiş Milletler kuruluşları, Afrika Kalkınma Bankası, Uluslararası Tarımsal Araştırma Danışma Grubu ve çok sayıda uzman ve bilim adamının katkılarını içermektedir.

2022’de Afrika’da hava, iklim ve suyla ilgili afetler. Not: Bazı afet olaylarının ekonomik zararları, verilere ulaşılamaması nedeniyle şekilde sunulmamıştır. Kaynak: Haziran 2023 itibariyle EM-DAT’tan alınan veriler.

KAYNAK : WMO

TMMOB

METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram