AĞAN TERMİK SANTRALI İLE İLGİLİ DANIŞTAY 14. DAİRESİ KARARI

tarafından gönderildi

T.C. Danıştay Ondördüncü Dairesi’nin söz konusu dava dosyasını incelenmesi sonucu; ‘’Çanakkale İli, Biga İlçesi, Karabiga Belgesi sınırları içinde, DD Elektrik Üretim ve Enerji Yatırımları A.Ş. tarafından açılıp işletilmesi planlanan “Ağan Termik Santrali (2×790,1 MWe Termik Santral (toplam ısıl gücü 3950 MWt), Endüstriyel Atık (Kül/Cüruf) Depolama Alanı, Derin Deniz Deşarjı, Dolgu ve İskele Dahil) Entegre Projesi” ile ilgili olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetleme Genel Müdürlüğünce, 25/11/2014 tarihli, 29186 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği geçici 1. Maddesi kapsamında, 14. Maddesi uyarınca 28/04/2015günlü, 3855 sayılı “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararının verildiği; bu kararın iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı; 19/03/2015 tarihinde 1. İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısının yapıldığı; bu toplantıda, tayin edilen yetkili uzman tarafından Meteoroloji Genel Müdürlüğünün de temsil edildiği ve bazı eksikliklerin tespit edildiği; bu eksikliklerin giderilmesini DD ELEKTRİK ÜRETİM VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. AĞAN TES ENTEGRE PROJESİ NİHAİ ÇED RAPORU vii müteakiben ilgili Kurum 30/03/2015 tarihli yazısı ile ÇED Raporunun Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile ilgili bölümlerinin yeterli olduğu yönünde görüş verildiği; ancak, ÇED Raporunda yer alan ve Karaburun bölgesinde bulunan diğer termik santraller ile kirletici vasfı yüksek diğer tesisleri de içerir şekilde yapılan hava kalitesi modelleme çalışmalarının Raporu hazırlayan ekip tarafından gerçekleştirildiği ve bu ekipte Meteoroloji Mühendisine yer verilmediği; bununla birlikte, dava konusu işlemin yargısal denetim yapılırken Mahkemece belirlenen bilirkişi heyetinde de yine bir Meteoroloji Mühendisinin bulunmadığı anlaşılmaktadır.’’ şeklinde görüş bildirmiştir.

Ayrıca gerçekleştirilmesi planlanan projenin, ‘’Hava kalitesi modelleme çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yapılmasının termik santrallere ilişkin projeler açısından taşıdığı özel önem de dikkate alındığından, bu projeler açısından temel uzmanlık alanlarından birinin de Meteoroloji Mühendisliği olduğu anlaşılmakta olup, ÇED raporunu hazırlayanlar arasında bu uzmanlara yer verilmesi gerekmektedir.’’ denilerek meteoroloji mühendisinin bulunmadığı bir ekip tarafından hazırlanan ÇED Raporu ile ilgili olarak verilen 28/04/2015 tarihli, 3855 sayılı “ÇED Olumlu” kararında ve bu kararın iptali istemiyle açılan davanın, yine aralarında Meteoroloji Mühendisi bulunmayan bir heyet tarafından hazırlanan bilirkişi raporu esas alınarak reddedilmesi yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukuka uyarlık bulunmadığına hükmetmiştir.

Sonuç olarak yukarıda açıklanan nedenlerle T.C. Danıştay Ondördüncü Dairesi; Çanakkale İdare Mahkemesinin 16/06/2017 günlü, E:2015/458, K:2017/813 sayılı kararının BOZULMASINA, 2577 sayılı Kanunun 20/A-2(i) maddesi uyarınca dava konusu işlemin İPTALİNE; karar vermiştir.

TEMA Vakfı tarafından Çanakkale İli, Biga İlçesi, Karabiga Beldesi sınırları içine DD Elektrik Üretim ve Enerji Yatırımları A.Ş. tarafından açılıp işletilmesi planlanan “Ağan Termik Santrali (2×790,1 Mwe Termik Santrali, Kül Depolama Alanı ve İskele Dahil) entegre projesi” hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca verilen 28/04/2015 tarihli ve 3855 sayılı “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararının; hukuka aykırı olduğu, baca gazları, cüruf ve kül tozuma nedeni ile verimli tarım alanları, zeytinlikler, orman alanları ve deniz ekosisteminin zarar göreceği, termik santrallerin insan yaşamında başlıca kanser sebeplerinden birisi olduğu, bu nedenle kamu yararında çok kamu zararının söz konusu olduğu, ekosistemler ve insan yaşamı için olumsuz koşular içerdiği birçok doğal varlığın yok olmasına, karasal ve denizel ekosistemin tahribine yol açacağı ileri sürülerek T.C. Çanakkale İdare Mahkemesi’nde açılan 2015/463 esas nolu (karar no:2017/1149) (Bkz. Ek-1.O) dava ile ÇED Olumlu kararının iptali istenmiştir.

T.C. Çanakkale İdare Mahkemesi’nin uyuşmazlığın çözümü, teknik yönden yerinde keşif ve bilirkişi incelemesi için 09.07.2015 tarihli kararı gereğince proje alanında, 01.06.2016 tarihinde mahallinde yapılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda; Bilirkişi raporu taraflara tebliğ edilmiş olup; bilirkişi raporlarına davacı tarafından yapılan itirazlar, raporların dayandığı bilimsel ve teknik veriler karşısında bilirkişi raporunu kusurlandırıcı nitelik görülmemiş, mezkur raporda yer alan açıklamalar, yapılan analizler, ulaşılan sonuçlar ve kanaatler hükme esas alınabilecek nitelikte bulunmuştur. Bu durumda, dava dosyasında mevcut bilgi ve belgelerle, konuya ilişkin mevzuat ve bilirkişi raporunun birlikte değerlendirilmesinden; dava konusu termik santralin yerinin seçiminde, tarım ve yerleşim alanlarına uzaklık bakımında uygun değerlendirmeler yapılarak orman varlığı ve orman ekosisteminin dikkate alındığı, ÇED Raporunda yapılan kapsamlı açıklamalar ve ortaya konulan gerekçeler dikkate alındığında, projenin davaya konu alanda yapımının, Anayasa, Orman Kanunu ve ilgili yönetmelikler dahilinde “kamu yararı” ve “zaruret” koşullarını taşıdığı, proje DD ELEKTRİK ÜRETİM VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. AĞAN TES ENTEGRE PROJESİ NİHAİ ÇED RAPORU viii çalışmalarının, proje denizel alana ve çevresinde yaşayan tüm canlılara ve sucul yaşam ortamlarına belirli düzeyde etkileri olabileceği ancak, alınan tedbirler ve mevcut koşullar ışığında olası etkilerin deniz yaşamını sürdürülebilirliğini bozmayacağı ve etkilerin tolere edebileceği, söz konusu faaliyet için hazırlanan ÇED Raporunun hazırlanma sürecinin teknik olarak mevzuatta öngörülen usullere göre uygun yapıldığı, proje için hazırlanan ÇED Raporunda yeterli uzman personelin katkısının bulunduğu, projenin olması gereken asgari gereklilikleri sağlayarak oluşturacağı çevresel etkilerin tümüyle teknik olarak değerlendirildiği, ÇED Raporunun dava konusu santral dışında bölgede yapılması düşünülen diğer termik santrallerin kümülatif etkileri de hesaba katılarak mevzuata uygun olarak değerlendirmeleri içerdiği, söz konusu termik santralin kurulacağı alanın tarım açısından hassas bir bölge olmadığı, denizde dolgu yapılması için kullanılacak malzemelerin temin edileceği yerin değerlendirildiği, dolguda kullanılacak malzemenin çıkarılma ve nakledilme sürecine ilişkin çevresel etkilerin ise ne düzeyde olacağı hususunun ÇED olumlu raporunda değerlendirildiği, proje kapsamında sunulan taahhütlerin uygun ve proje sahasına uygulanabilir olduğu, dava konusu Termik Santralin kurulum ve işletmesinde kanun ve yönetmelikler açısından yeterli bir olumsuzluğun olmadığı, hazırlanan ÇED raporunun projenin uygulanabilirliği açısından yeterli olduğu sonucuna varıldığından, müdahil şirket tarafından açılıp işletilmesi planlanan “Ağan Termik Santrali (2×790,1 Mwe Termik Santrali, Kül Depolama ve İskele Dahil) entegre projesi” ile ilgili davalı idarece yapılan çevresel etki değerlendirilmesinin olumlu olarak değerlendirilmesine ilişkin 28/04/2015 tarih ve 3855 sayılı “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararında hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır ve bu nedenlerle T.C. Çanakkale İdare Mahkemesi’nce davanın reddine karar verilmiştir. Bu karar, davacılar vekili tarafından T.C. Danıştay Ondördüncü Dairesi’ne 2017/4374 esas nolu (karar no:2018/507) (Bkz. Ek-1.P) dava ile temyiz edilmiştir.

T.C. Danıştay Ondördüncü Dairesi’nin söz konusu dava dosyasını incelenmesi sonucu; ‘’Çanakkale İli, Biga İlçesi, Karabiga Beldesi sınırları içinde, DD Elektrik Üretim ve Enerji Yatırımları A.Ş. tarafından açılıp işletilmesi planlanan “Ağan Termik Santrali (2×790,1 MWe Termik Santral (toplam ısıl gücü 3950 MWt), Endüstriyel Atık (Kül/Cüruf) Depolama Alanı, Derin Deniz Deşarjı, Dolgu ve İskele Dahil) Entegre Projesi” ile ilgili olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirilmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünce, 25/11/2014 tarihli, 29186 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin geçici 1. Maddesi kapsamında, 14. Maddesi uyarınca 28/04/2015 günlü, 3855 sayılı “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararının verildiği; bu kararın iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı; 19/03/2015 tarihinde 1. İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısının yapıldığı; bu toplantıda, tayin edilen yetkili uzman tarafından Meteoroloji Genel Müdürlüğünün de temsil edildiği ve bazı eksikliklerin tespit edildiği; bu eksikliklerin giderilmesini müteakiben ilgili Kurumun 30/03/2015 tarihli yazısı ile ÇED Raporunun Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile ilgili bölümlerinin yeterli olduğu yönünde görüş verildiği; ancak, ÇED Raporunda yer alan ve Karaburun bölgesinde bulunan diğer termik santraller ile kirletici vasfı yüksek diğer tesisleri de içerir şekilde yapılan hava kalitesi modelleme çalışmalarının Raporu hazırlayan ekip tarafından gerçekleştirildiği ve bu ekipte meteoroloji mühendisine yer verilmediği; bununla birlikte, dava konusu işlemin yargısal denetim yapılırken Mahkemece belirlenen bilirkişi heyetinde de yine bir Meteoroloji Mühendisinin bulunmadığı anlaşılmaktadır.’’ şeklinde görüş bildirmiştir. Ayrıca gerçekleştirilmesi planlanan projenin, ‘’Hava kalitesi modelleme çalışmalarını sağlıklı bir şekilde yapılmasının termik santrallere ilişkin projeler açısından taşıdığı özel önem de dikkate alındığında, bu projeler açısından temel uzmanlık alanlarından birinin de Meteoroloji Mühendisliği olduğu anlaşılmakta olup, DD ELEKTRİK ÜRETİM VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. AĞAN TES ENTEGRE PROJESİ NİHAİ ÇED RAPORU ix ÇED raporunu hazırlayanlar arasında bu uzmanlara yer verilmesi gerekmektedir.’’ denilerek Meteoroloji Mühendisine yer vermeyen bir ekip tarafından hazırlanan ÇED Raporu ile ilgili olarak verilen 28/04/2015 tarihli, 3855 sayılı “ÇED Olumlu” kararında ve bu kararın iptali istemiyle açılan davanın, yine aralarında meteoroloji mühendisi bulunmayan bir heyet tarafından hazırlanan bilirkişi raporu esas alınarak reddedilmesi yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukuka uyarlık bulunmadığına hükmetmiştir.

Sonuç olarak yukarıda açıklanan nedenlerle T.C. Danıştay Ondördüncü Dairesi; Çanakkale İdare Mahkemesinin 26/09/2017 günlü, E:2015/463, K:2017/1149 sayılı kararının BOZULMASINA, 2577 sayılı Kanunun 20/A-2(i) maddesi uyarınca dava konusu işlemin İPTALİNE; karar vermiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram