Bilirkişiliğe Kabul Şartları

tarafından gönderildi

                     TMMOB METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI BAŞKANLIĞINA

Konu: Bilirkişiliğe Kabul Şartları hk.

Bilindiği üzere, 24. Kasım 2016 tarihinde 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğü girmiştir. Kanunun 2. Mevzuatı/Uygulama Yönetmeliği hazırlanmış olup Resmi Gazetede yayınlanması için programa alınmıştır. 

 

6754 sayılı Bilirkişilik Kanununda Bilirkişiliğe kabul şartları şu şekilde tanımlanmıştır.

’MADDE 10- (1) Bilirkişilik faaliyetinde bulunacak gerçek kişilerde aşağıdaki şartlar aranır:

 1. a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.
 2. b) Daha önce kendi isteği dışında bilirkişilik sicilinden çıkarılmamış olmak.
 3. c) Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten geçici ya da sürekli olarak yasaklanmamış olmak.

ç) Başka bir bölge kurulunun listesine kayıtlı olmamak.

 1. d) Bilirkişilik temel eğitimini tamamlamak.
 2. e) Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalışmış olmak ya da daha fazla çalışma süresi belirlenmiş ise bu süre kadar fiilen çalışmış olmak.
 3. f) Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için mevzuat tarafından aranan şartları haiz olmak ve mesleğini yapabilmek için gere kli olan uzmanlık alanını gösteren diploma, mesleki yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi veya benzeri belgeye sahip olmak.
 4. g) Bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanlarına göre belirlenen yeterlilik koşullarını taşımak.

(2) Özel hukuk tüzel kişilerinin bünyesinde bilirkişi olarak çalışacak kişiler bakımından da birinci fıkradaki şartlar aranır ve düzenlenen raporlarda bu kişilerin adı ve soyadı ile imzası bulunur.

(3) Daha önce yaptığı başvurusu mesleki olarak yeterli nitelikte bulunmadığı gerekçesiyle reddedilenler, bir yıl geçmedikçe yeniden bilirkişilik yapmak için başvuruda bulunamazlar.

(4) Hukuk öğrenimi görmüş kişiler, hukuk alanı dışında ayrı bir uzmanlığa sahip olduğunu ve birinci fıkradaki şartları taşıdığını belgelendirmediği takdirde, bilirkişilik siciline ve listesine kaydedilemez.’’  

 

6754 sayılı Kanunda Tanımlanan bu şartlar kapsamında Mimar/ Mühendis ve Şehir plancı teknik bilirkişilerin 10. madde (f) fıkrası ve 10. Madde (g) fıkrası maddelerine bağlı olarak; TMMOB Bilirkişilik Yönetmeliğinde tanımlanan koşulları taşıyor olması gerekmektedir.

TMMOB Bilirkişilik Yönetmeliğine göre Teknik Bilirkişilerde aranan koşulların ise;

 1. a) T.C. Vatandaşı,
 2. b) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip,
 3. c) TMMOB‘ne bağlı Odalara üye,
 4. d) (Değişik:RG-27/6/2010-27624) En az üç yıllık (kanun 5 yıl öngörüyor) mesleki deneyim ve Oda üyeliği geçmişine sahip,
 5. e) Disiplin cezası almamış,
 6. f) Basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, emniyeti suiistimal ve hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçundan hüküm giymemiş,
 7. g) Odalarca düzenlenen Bilirkişi Meslek İçi Eğitim Seminerini başarıyla tamamlayarak Bilirkişi Yetki Belgesi almış,’’ olması gerekiyor.

 

Görüldüğü üzere Bilirkişilik yasası ile bilirkişilik alanında köklü değişiklikler yapılmıştır. Meslektaşlarımızın yargı alanında veya Odasında Bilirkişilik faaliyeti için yapacakları başvurularında aranılan kriterler yeniden değerlendirilmiş ve özetle:

 • Yargı alanında yapılacak bilirkişilik faaliyet için bütün müracaatlar bundan böyle tek bir müracaat olarak Bilirkişilik Bölge Kurullarına yapılacaktır.
 • Meslektaşlarımızın yargı alanında yapılacak bütün bilirkişilik faaliyeti için Bilirkişilik Temel Eğitimi zorunlu hale gelmiştir. Bu eğitimi TMMOB ve bağlı Odaları vereceklerdir.
 • Meslektaşlarımızın ‘’Uzmanlık Alanlarında’’ en az 5 yıl fiili olarak çalışmış olması ve bunu durumun belgelenmesi ( Oda / şube tarafından belgelenecek) üç ana kriter olarak Kanunda yer almıştır.

 

Meslektaşlarımızın bilirkişilik alanında yapılan bu değişikliklerden haberdar edilmesini ve bilirkişililiğe kabul şartlarının üyelerimize duyurusunun yapılmasını önemsiyorum.

Gereği bilgilerinize sunulur.

Saygılarımla, 

Erdoğan Bölük

TMMOB

Bilirkişilik Komisyonu Üyesi

4962712-judges-gavel-on-a-laptop-computer-cyber-law1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram