HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINDAN SERBEST ÇALIŞAN MESLEKTAŞLARIMIZA DUYURU

tarafından gönderildi

HAZiNE VE MALiYE BAKANLIGI Gelir idaresi Başkanlığı

Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı (lll)

Sayı : 82690061-220.02133-e-Arşiv yazısı-E.51566

Konu : Elektronik Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması hk. 11.05.2020

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLiGi BAŞKANLIĞINA

Selanik Caddesi 19/l 06650 Yenişehir ANKARA

Günümüzde dijital dönüşüm süreciyle birlikte, teknolojik gelişmelerin hızlanması hayatın her alanında etkisini göstermektedir. Bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelere paralel olarak Gelir İdaresi Başkanlığı da teknolojiye uygun hedefler ortaya koymuştur.

Özellikle e -belge uygulamaları ile Başkanlığımız, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında mükellef grupları arasında haksız rekabetin engellenmesi, kağıt belge kullanımından kaynaklanan maliyetlerinin azaltılması, standart belge formatlarının oluşturulması ve kamu hizmeti kalitesinin arttırılmasını hedeflemektedir.

E-Belge uygulamalarımızın tüm mükellef gruplarımızca yaygın olarak kullanımını sağlamak amacıyla; l9/10/2019 tarihinde 509 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayınlanmıştır.

Mezkur Genel Tebliğ ile yapılan düzenlemeler kapsamında vergiden muaf olmayan serbest meslek erbaplarınca (doktor, mühendis, sanatçı, menajer, serbest muhasebeci ve mali müşavir, yeminli mali müşavir vb.) düzenlenen serbest meslek makbuzları, 01/06/2020 tarihinden itibaren elektronik serbest meslek makbuzu (E-SMM) olarak düzenlenecektir.

Elektronik serbest meslek makbuzu uygulamasına geçiş sürecine ilişkin olarak serbest meslek erbaplarından;

a) 0l/02/2020 tarih itibariyle faaliyetine devam etmekte olanlar 0l/06/2020 tarihine,

b) 01/02/2020 tarihinden (bu tarih dahil) itibaren faaliyetine başlayacak olanların ise işe başladıkları ayı izleyen 3’üncü ayın sonuna, kadar e-serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olmaları ve bu tarihlerden itibaren e-serbest Meslek Makbuzu düzenlemeleri zorunludur.

Mükelleflerimiz elektronik serbest meslek makbuzu uygulamasından, ister e-Imza araçları ile isterse de Kamu Sertifikasyon Merkezi’nden mali müşavir temin etmek suretiyle, mezkur Tebliğde açıklanan üç yöntemden kendilerine uygun olanı seçerek faydalanabilirler.

1.GiB Portal Yöntemi: Başkanlığımız tarafından ücretsiz olarak sunulan portal yönteminden yararlanmak isteyen mükellefler, ebelge.gib.gov.tr adresinde yayımlanan “Elektronik Arşiv Başvuru Kılavuzu” nda açıklanan şartlara uygun olarak başvuru yaptıktan sonra, e-belgeleri gönderme ile ilgili temel işlemleri, portalda sunulan ara yüzleri kullanarak yapabilirler. (https://ebelge.gib.gov,tr/dosyalar/kilavuzlar/e-Arsiv_Portaal-Basvuru.pdf)

Elektronik serbest meslek makbuzu uygulamasından portal yöntemi ile yararlanmak isteyen mükelleflerin ; https://portal.efatura.gov.tr/EArsivPortalBasvuru/ adresinden elektronik imza araçlarını kullanarak elektronik başvuru yapmaları gerekmektedir.

2.Özel Entegratör Yöntemi: Bu yöntemden faydalanmak isteyen mükellefler Başkanlığımızdan izin almış olan özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla faydalanabilirler. Bu yöntem ile e-SMM uygulamasından yararlanacak mükelleflerin, ebelge.gib.gov.tr adresinde yayımlanan “Elektronik Arşiv Başvuru Kılavuzu” nda da açıklandığı üzere aynca Başkanlığa Başvuru yapmalarına gerek bulunmamaktadır.

3.Doğrudan Entegrasyon Yöntemi: Mükelleflerimiz e-SMM uygulamasından, kendi bilgi işlem sistemlerini Başkanlık bilgi işlem sistemleri ile doğrudan entegre etmek suretiyle de yararlanabilirler. Mükellefler bilgi işlem sistemlerinde gerekli ön hazırlıkları tamamladıktan sonra sistemlerini ve e-belge ile ilgili süreçlerini açıklayan dokümanlarla birlikte;
ebelge.gib.gov.tr adresinde yer alan “Elektronik Arşiv Başvuru Kılavuzu,” nda açıklanan şartlara uygun olarak Başkanlığa başvuruda bulunacaklardır.
(https : //e belge.gib.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-Arsiv _portal _Basvuru.pdf)

Elektronik serbest meslek makbuzu uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilen mükelleflerin, mezkur Genel Teblig’de açıklanan süreler içerisinde ilgili başvuruları yapmamaları ve uygulamaya dahil olarak belirtilen tarihlerden itibaren Serbest Meslek Makbuzu belgelerini kağıt (matbaa baskılı) belge yerine elektronik belge olarak e-Serbest Makbuzu olarak düzenlemeleri , 2l3 Sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan cezai hükümlerin uygulanmaması bakımından önem arz etmektedir.

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik imza Kanunu’nun 5. Maddesi gereğince nitelikli elektronik imza ile imzalanmıştır. Zübeyde }lanım Mahallesi Etlik Cad. No: l6 061l0 Dışkapı ANKARA – ANKARA

Telefon No: (0312) 302 l2 89 Faks No: (0312) 302 15 55

e-Posta : TERTUGRUL@gelirler.gov.tr

internet Adresi : www.gib.gov.tr

Evrak doğrulama erişim adresi

https: ebelgedogrulama.gib.gov.tr

Pin: TPEBSRU2S IGH32C U2 Bilgi için: Tansu ERTUGRUL Gelir Uzmanı Telefon No: 0(312) 302 14 26 (33- şb.)

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram