METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 78 SÖZLEŞMELİ METEOROLOJİ MÜHENDİSİ ALACAK.

tarafından gönderildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere
06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli 28/06/1978 tarihli ve 16330
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2 nci
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre ÖSYM Başkanlığı tarafından Kamu Personeli
Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle doğrudan yapılacak
merkezi yerleştirme yöntemi ile 89 adet Mühendis ve 11 adet Büro Personeli unvanında olmak
üzere 100 sözleşmeli personel alınacaktır.

Lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının bulunduğu
KPSS-2021/8 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesinde 27.10.2021 tarihi itibariyle
yayınlanacaktır. Tercih işlemlerinde 06 Eylül 2020 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme
Sınavına (2020-KPSS Lisans) girmiş olan adayların sınav sonuçları kullanılacaktır. Adaylar,
tercihlerini 27 Ekim-2 Kasım 2021 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre
ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecektir.

İnternetten tercih gönderme işlemleri, 2 Kasım 2021 tarihinde saat 23.59’da sona erecek ve bu
süre uzatılmayacaktır. Yerleştirme işlemlerinde, KPSSP3 puanı kullanılacaktır. İlgili sınav puanı
en az 50 (elli) olan adaylar tercih yapabilecektir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine
göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya bu
kılavuzdaki sözleşmeli pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanlar hakkında 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinde () ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 3 ve 4 üncü fıkralarında () yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. () 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinde yer alan hüküm: “…Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde
Cumhurbaşkanlığı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde,
fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında
istihdam edilemezler.”

() Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci
maddesinin 3 ve 4 üncü fıkralarında yer alan hükümler: “…Sözleşmeli personelin, hizmet
sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi
veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren
bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden
istihdam edilemez. Sözleşmesini;
a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,
b) Öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen ve ekli 4 sayılı cetvelde yer alan unvanlara
ilişkin pozisyonlara ek 4 üncü madde çerçevesinde atanmak suretiyle unvan değişikliği
yapanlardan,

c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş
yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği
haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması
nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü
kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan
yeniden istihdam edilebilirler.”


Adres: Meteoroloji Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Kütükçü Alibey
Caddesi No: 4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA

TMMOB

METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram