MGM ÇED TALİMATI YAYINLANDI.

Bu talimat ile bundan sonra ÇED raporlarının Meteorolojik ve İklimsel Özellikler bölümü ile Hidroloji ile ilgili bölümleri Meteoroloji Mühendislerince hazırlanacaktır.

Mesleğimize hayırlı olsun.

TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu.

TALİMAT NO : 46 TARİH : 21 / 06 / 2019 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORLARINDA METEOROLOJİK VERİLERİN DEĞERLENDİRMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLARIN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TALİMAT

Amaç

MADDE 1– (1) Bu Talimatın amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporlarının, Genel Müdürlük personeli tarafından, meteorolojik verilere göre değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2– (1) Bu Talimat Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporlarında meteorolojik verilerin değerlendirilmesinde dikkat edilecek hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Talimat, 25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 8 inci maddesi ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 270 ve 796 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4– (1) Bu Talimatta geçen;

a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

b) ÇED: Çevresel Etki Değerlendirmesini,

c).Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu: Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin EK-I listesinde yer alan veya Bakanlıkça “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir” kararı verilen bir proje için belirlenen özel formata göre hazırlanacak raporu

ç) Emisyonlar: Yakıt ve benzerlerinin yakılmasıyla, sentez, ayrışma, buharlaşma ve benzeri işlemlerle, maddenin yoğuşması, ayrılması, taşınması ve diğer mekanik işlemler sonucu bir tesisten atmosfere yayılan hava kirleticilerini,

d) EPA: ABD Çevre Koruma Kurumunu, e) Genel Müdürlük: Meteoroloji Genel Müdürlüğünü,

f) Genel Müdür: Meteoroloji Genel Müdürünü,

g) Genel Müdür Yardımcısı: Meteoroloji Genel Müdür Yardımcısını, ifade eder.

Genel esaslar

MADDE 5

(1) Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporlarında, faaliyetin yeri, türü ve konumuna bağlı olarak öne çıkan meteorolojik parametrelerin belirlenmesi ve bu parametrelerin detaylı irdelenmesi koşulu ile raporda öncelikle yer alması gereken meteorolojik parametreler şunlardır;

a) Bölgenin Genel İklim Koşulları,

b) Basınç Dağılımı (Ortalama, Maksimum ve Minimum Basınç),

c) Sıcaklık Dağılımı (Ortalama, Maksimum ve Minimum Sıcaklık),

ç) Yağış Dağılımları (Ortalama Toplam Yağış Miktarı, Günlük Maksimum Yağış Miktarı Standart Zamanlarda Ölçülen En Yüksek Yağış Miktarı, Tekerrür Grafikleri.),

d) Ortalama Nispi Nem Dağılımı,

e) Sayılı Günler Dağılımı (Ortalama Kar Yağışlı Günler Sayısı, Ortalama Kar Örtülü Günler Sayısı, Ortalama Sisli Günler Sayısı, Ortalama Dolulu Günler Sayısı, Ortalama Kırağılı Günler Sayısı, Ortalama Orajlı Gün Sayıları.),

f) Maksimum Kar Kalınlığı,

g) Buharlaşma (Ortalama Açık Yüzey Buharlaşması, Günlük Maksimum Açık Yüzey Buharlaşması),

ğ) Rüzgar Dağılımı, 1) Yıllık, Mevsimlik, Aylık Rüzgar Yönü, 2) Yönlere Göre Ortalama Rüzgar Hızı, 3) Ortalama Rüzgar Hızı, 4) Maksimum Rüzgar Hızı ve Yönü, 5) Ortalama Kuvvetli Rüzgarlı Günler Sayısı, 6) Ortalama Fırtınalı Günler Sayısı.

h) Fevk Rasatları.

(2) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Ek-1 Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projelerin değerlendirilmesinde,

a) Alanın topoğrafik özellikleri, yerleşim yerlerine mesafesi,

b) RES ler için Faaliyet Alanının meteorolojik radar istasyonlarına yakınlığının 5 km den daha az olmaması,

c) Faaliyet Alanının özelliğine bağlı olarak termik santralden kaynaklı atık ısı hesaplanması, gibi etkenler göz önünde bulundurulur. Yatırımın tipi ve üretim çeşitliliğine bağlı olarak ortaya çıkacak durumlarda, diğer meteorolojik parametreler de dikkate alınır.

(3) Genel Müdürlük gözlem şebekesi dikkate alınarak, faaliyet alanının bulunduğu bölgede meteoroloji gözlem istasyonunun bulunmaması durumunda faaliyet büyüklüğüne göre alanı temsil edebilecek istasyon veya istasyonların verilerinin incelemesi yapılır. Bu verilere dayalı olarak faaliyet alanının meteorolojik koşulları hakkında bir görüş oluşturulur.

(4) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Ek-1 Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler Listesinden 1, 2, 3, 8a, 8b, 8c, 8ç, 9a, 9b, 14, 15, 30, 33. maddelerinde yer alan faaliyetler için alanı temsil edecek şekilde Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonunun ilgili mevzuat çerçevesinde kurulması ve işletilmesinin yapılması.

(5) Faaliyetten kaynaklanacak emisyonların, Bakanlıkça yayınlanan yönetmeliklerde belirlenen sınır değerleri aşması halinde, meteorolojik verilere bağlı olarak çevresel etkisinin belirlenmesi için uluslararası kabul görmüş ve EPA tarafından önerilen bir emisyon dağılım modeli ile modelleme yapılır. Modelleme işleminde civarda bulunan diğer tesislerinde içerisinde olduğu toplam hava kalitesi etkisi birlikte incelenir. Modelleme çalışmalarında, faaliyet alanını temsil edebilecek meteoroloji istasyonunun veya istasyonlarının uzun yıllar verileri ile uyumlu Temsili Yıl belirlenir ve belirlenen yılın saatlik meteorolojik verileri kullanılır.

(6) Havaalanı faaliyetleri için; bulut taban yüksekliği, görüş mesafesi ve yan rüzgar bilgileri de rapor içerisinde yer almalıdır.

(7) Tüm ÇED raporu içinde Katı Atık Depolama Tesisleri sızıntı suyu havuzlarının kapasite hesabı, Akustik Raporlar da gürültü yayılım mesafesinin belirlenmesi gibi farklı amaçlarla kullanılan meteorolojik dataların doğru kullanılıp kullanılmadığı incelenir.

(8) Devlet idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacaklar hariç olmak üzere Genel Müdürlüğe sunulan Çevresel Etki Değerlendirme raporlarının Meteorolojik ve İklimsel Özellikler ve Hidroloji bölümlerinin Meteoroloji Mühendisleri tarafından hazırlanması gerekmektedir.

(9) İnceleme değerlendirmesi tamamlanan faaliyet ile ilgili, Genel Müdürlükten alınan ham veriler, raporun meteorolojik ve iklimsel özellikler bölümü, modelleme çalışmaları, modelleme çalışmalarında kullanılan meteorolojik Temsili Yıl, faaliyetin olumlu veya olumsuz olması ve bu gibi bilgileri içeren detaylı rapor, talep edilen meteorolojik bilgiler ile ilgili dilekçe, faaliyetin isminin bulunduğu fatura, dekont vb. belgeler Genel Müdürlük Araştırma Dairesi Başkanlığı Çevre Şube Müdürlüğüne sunulur.

(10) İnceleme ve Değerlendirme süreci tamamlanan ÇED raporu ile ilgili nihai kurum görüşü ilgili teknik personel tarafından hazırlanarak Genel Müdür Yardımcısının imzalayacağı üst yazı ile Bakanlığa iletilir.

Yürürlükten kaldırma

MADDE 6– (1) 04/03/2015 tarihli ve 42 sayılı “Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporlarında Meteorolojik Verilerin Değerlendirmesinde Dikkat Edilecek Hususların Belirlenmesine İlişkin Talimat” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7– (1) Bu Talimat onay tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8– (1) Bu Talimat hükümlerini Genel Müdür yürütür.

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram