8 Temmuz 2019 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30825

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığı (Meteoroloji Genel Müdürlüğü)’ndan:

RÜZGÂR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ÖNLİSANS BAŞVURULARI İÇİN

YAPILACAK RÜZGÂR VE GÜNEŞ ÖLÇÜMLERİ UYGULAMALARINA

DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 17/6/2014 tarihli ve 29033 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Rüzgâr ve Güneş Enerjisine Dayalı Önlisans Başvuruları İçin Yapılacak Rüzgâr ve Güneş Ölçümleri Uygulamalarına Dair Tebliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – (1) 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 262 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ve 796 ncı maddesi ile 14/3/2013 tarihli ve 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Proje: Ölçüm istasyonunun meteorolojik ölçümler açısından uygunluğu, meteorolojik parametreleri ölçmek için ölçüm istasyonunda kullanılan algılayıcıların yerleşim planı, direğin zemine bağlantısı, statik hesapları ve gergi tellerinin bağlantılarına ilişkin rapor, çizim ve hesaplamaları içeren projeyi,”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Başvurular, firma yetkilisi veya yetkilendirilen firma temsilcileri tarafından e-Devlet üzerinden (www.turkiye.gov.tr) yapılır.

b) Firma, MGM tarafından belirlenen başvuru ücretini başvuru aşamasında Döner Sermaye İşletmesi banka hesabına yatırır.”

“g) Ölçüm istasyonunun kurulumuna ilişkin inşaat, makine ve meteoroloji mühendisi tarafından hazırlanmış ve onaylanmış proje, başvuru dosyasına eklenir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan EK-A yürürlükten kaldırılmış ve EK-G ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.Eki için tıklayınız.

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram