SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TBÖ TALİMATINI YARGIYA TAŞIDIK.

tarafından gönderildi

24 Mayıs 2021 tarihinde bazı değişiklikler ile yeniden yayınlanan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Teorik Bilgi Öğretmenliği Talimatında 050 Kodu ile tanımlanan “Meteoroloji derslerinin ” Meteoroloji Mühendislerince verilmesi talebimizin kabul edilmemesi üzerine Talimatı yargıya taşıdık.

Detaylar aşağıdadır.

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI’NA

ANKARA YÜRÜTMEYİ DURDURMA VE DURUŞMA İSTEMLİDİR

DAVACI                               :TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası

                                                Bayındır Sokak No:49/16 Kızılay/ANKARA

VEKİLİ                                :Av. Mehmet HORUŞ

                                                Hatay Sokak. No:23/5 Kızılay/ANKARA

DAVALI                               : T.C.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı  ANKARA

DAVA KONUSU                 :Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün Teorik Bilgi Öğretmeni Yetkilendirme Talimatı’nın (SHT-TBÖ) 6.maddesinin 4.fıkrasın eksik düzenleme nedeniyle öncelikle YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI, yargılamanın DURUŞMALI yapılması ve yargılama sonunda İPTALİ istemlidir.

İLAN TARİHİ                     :07/06/2021 

AÇIKLAMALARIMIZ      :

 TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası, 6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasası gereğince kurulan, Anayasa’nın 135.maddesinde tanımlanan bir kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur. 2 Aralık 2002 tarih ve 24954 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan TMMOB Ana Yönetmeliği’nin “Birliğin ve Bağlı Odaların Amaçları” başlıklı 3. Maddesinin (b) bendine göre; “…Mühendislik ve mimarlık mesleği mensuplarının ortak gereksinmelerini karşılamak, mesleki etkinlikleri kolaylaştırmak, mesleğin genel yararlara uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakını korumak; kamunun ve ülkenin çıkarlarının korunmasında, yurdun doğal kaynaklarının bulunmasında, korunmasında ve işletilmesinde, çevre ve tarihi değerlerin ve kültürel mirasın korunmasında, tarımsal ve sınai üretimin artırılmasında, ülkenin sanatsal ve teknik kalkınmasında gerekli gördüğü tüm girişim ve etkinliklerde bulunmak” kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği(TMMOB) ve bağlı Odaların amaçları arasında sayılmıştır.

08/09/2005 tarih ve 25930 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği’nin 6.maddesine göre, kamu yararı gözeten bir meslek kuruluşu olan davacı Oda’nın amaçları arasında şunlar sayılmaktadır:

 “a) Ülke ve toplum yararları doğrultusunda meteorolojik, hidrolojik araştırma ve incelemeler yaparak Odanın ve üyelerinin bu konudaki uzmanlık çalışmalarını toplum yararına sunmak,

i) Dünyada ve Ülkemizde meteoroloji mühendisliği alanındaki gelişmeleri ülke çıkarlarına uygun bir biçimde yaygınlaştırmaya çalışmak, gerekirse ülke dışındaki ilgili meslek örgütleriyle ilişki kurmak, üyelerinin okul sonrası meslek içi eğitimini sağlamak, belgelendirmek ve sertifika vermek,

j) Meteoroloji Mühendisliği ilgi alanına giren kanun, kararname, yönetmelik ve şartnamelerin hazırlanması sırasında etkili çalışma yapmak ve bu doğrultuda ilgili kamu kurumları ve üniversiteler ile iş birliği içinde bulunmak,

k) Ülkemizin koşullarına uygun meteoroloji ve hidroloji aletlerinin üretiminde teknoloji geliştirilmesinde ve standartların belirlenmesinde katkıda bulunmak,

m) Meteoroloji Mühendisliği ile ilgili projelerin, yürürlükte olan yönetmelik, şartname ve standartlar açısından mesleki hizmetlere uygunluğunu denetlemek, proje yapım ve benzeri süreçlerde meslektaşlar arasında haksız rekabeti önlemek, konu ile ilgili düzenlemeler yapmak, serbest büroların çalışmasını denetlemek, bu amaçla 14/3/2003 tarihli ve 25048 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik Mühendislik Hizmetleri Büroları Tescili ve Mesleki Denetim Yönetmeliği hükümlerini uygulamak,

n) TMMOB, bağlı odalar ve diğer meslek kuruluşları ile amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak.”

6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasası ve TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği’ne göre, davacı Oda’nın kamu yararını ve meteoroloji mühendislerinin menfaatlerini korumak bakımından dava konusu Talimat değişikliğinin ilgili maddeleri hakkında dava açma ehliyeti vardır.

İPTAL NEDENLERMİZ:

            Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 30/10/2017 tarihinde Teorik Bilgi Öğretmeni Yetkilendirme Talimatı (SHT-TBÖ) yayımlanmıştır. Bu talimatla Genel Müdürlüğün yetkilendirdiği onaylı eğitim organizasyonları ile uçak pilotları, helikopter pilotları ve pilot adaylarına teorik bilgi eğitimi vermek üzere görevlendirilen teorik bilgi öğretmenlerinin yetkilendirilmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemiştir. Bununla birlikte “Uygulamadan doğan ihtiyaçlar ve uluslararası mevzuata uyum” gerekçe gösterilerek mevcut talimatta dava konusu düzenlemenin de içinde yer aldığı 24/05/2021 tarihli değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler 07/06/2021 tarihinde davalı idarenin web sitesinde duyurulmuştur.

            Teorik Bilgi Öğretmeni Yetkilendirme Talimatı’nın 6.maddesinin 4.fıkrasında 24/05/2021 tarihinde yapılan değişiklikle; “081 veya 082 kodlu Uçuş Prensipleri derslerini verecek TBÖ adayı en az CPL lisanslı pilot veya havacılık/uçak /uzay  mühendisi olmalıdır.”şeklinde düzenleme yapılmıştır. Bu düzenleme Talimat değişikliğinin gerekçesi olarak gösterilen “Uygulamadan doğan ihtiyaçlar ve uluslararası mevzuata uyum” koşullarını karşılamamaktadır. Nitekim Talimat değişikliği hazırlık aşamasındayken müvekkil Oda’nın 30 Mart 2021 tarih ve 2021/01/12 sayılı yazısıyla; “081 veya 082 kodlu Uçuş Prensipleri derslerinde olduğu gibi 050 kodlu meteoroloji dersi için de “050 Meteoroloji dersini verecek TBÖ adaylarında Meteoroloji Mühendisliği mezunu olmaları, Meteoroloji Teknik Lisesi mezunlarından herhangi bir bölümde lisans eğitimini tamamlayarak asgari 5 (Beş) yıl aktif olarak Havacılık Meteorolojisi ile ilgili görev yapmış olmaları veya en az CPL lisanslı pilot olmaları şartı aranmaktadır.” şeklinde düzenleme önerisinde bulunulmuştur. Ancak bu öneriler dikkate alınmadan düzenleme yapılmıştır. Dolayısıyla 050 kodlu dersi meteoroloji mühendislerinin vermesi yönünde düzenlemeye yer verilmeyerek eksik düzenleme yapılmıştır. Bu nedenle dava konusu talimatın 6.maddesinin 4.fıkrasın iptalini talep etme zorunluluğu doğmuştur.

            14/03/2003 tarih ve 25048 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Meteoroloji Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik Mühendislik Hizmetleri Büroları Tescili ve Mesleki Denetim Yönetmeliği’nin “Meteoroloji Mühendisliği İhtisas Konuları” başlıklı 7.maddesinin 1.fıkrasında; “1- Hava Öngörüsü (Tahmini): a) Amaca yönelik hava analizi ve öngörüsü yapmak, ş) Havacılık, termaller ve açık hava türbülansının tahminine yönelik çalışmalar, bülten ve haritalar hazırlamak” meteoroloji mühendislerinin ihtisas konuları arasında tanımlanmıştır. Bu içerikteki mesleki mevzuat ve kamu kurumu niteliğinde meslek örgütü olarak Oda görüşü davalı idarece yok sayılmıştır. Bununla birlikte dava konusu Talimat değişikliği normlar hiyerarşisine de aykırıdır. Anayasa’nın “Yönetmelikler” başlıklı 124.maddesine göre; “Cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve kamu tüzelkişileri, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilirler.” Dava konusu Talimat maddesi değişikliği, aslen Yönetmelik ile düzenlenmesi gereken bir konuda düzenleme getirdiği için de iptali gerekmektedir. 

            Dava konusu düzenlemedeki 081 ve 082 kodları ile tanımlanan uçuş prensipleri dersleri gibi 050 koddaki meteoroloji dersi de uçuculuk açısından son derece önemlidir. Bu nedenle uluslararası düzenlemelerde olduğu gibi bir bilim dalı olan meteorolojinin ve meteoroloji derslerinin ülkemizde bu konuda yetkin olan lisans /lisansüstü/ doktora düzeyinde eğitim almış meteoroloji mühendisleri tarafından verilmesi zorunludur. Hem efektif bir eğitim verilmesi ve sektördeki kaliteyi arttırması açısından hem de yolcu-pilot ve uçuş güvenliği açısından bu husus son derece önemlidir.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA       :

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesine göre; Danıştay veya idari mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler. Uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlemlerin yürütülmesi, savunma alındıktan sonra yeniden karar verilmek üzere, idarenin savunması alınmaksızın da durdurulabilir.” Olayımızda ise her iki koşul da gerçekleşmiştir. Dava konusu talimat hükmü yürürlüktedir ve uygulanmakla etkisi tükenecek olan bir idari işlem niteliğindedir. Bu nedenle davalı idarenin savunması alınmaksızın yürütmesinin durdurulmasına karar verilmesini diliyoruz.

HUKUKSAL NEDENLER           :Anayasa, TMMOB Kanunu, TMMOB Ana Yönetmeliği, TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik Mühendislik Hizmetleri Büroları Tescili ve Mesleki Denetim Yönetmeliği, İYUK ve sair mevzuat

DELİLLER                                      :Dava konusu Talimat hazırlanırken yapılan işlemler, varsa alınan kurum görüşleri ve her türlü yasal delil

SONUÇ VE İSTEM                                    :Yukarıda açıklanan ve resen gözetilecek nedenlerle; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün Teorik Bilgi Öğretmeni Yetkilendirme Talimatı’nın   (SHT-TBÖ) 6.maddesinin 4.fıkrasının eksik düzenleme nedeniyle öncelikleöncelikle YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI, yargılamanın DURUŞMALI yapılması ve yargılama sonunda İPTALİ, yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin davalı idareye yükletilmesi yönünde karar verilmesini vekâleten arz ve talep ederim. 06/07/2021

                                       TMMOB

           Meteoroloji Mühendisleri Odası VEKİLİ

    Av.Mehmet HORUŞ

EKİ                                        :

Dava Konusu Talimat

Vekâletname

TMMOB

METEOROLOJİ İ MÜHENDİSLERİ ODASI

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram