İstanbul’da CHP’li 14 belediye ile TMMOB’ye bağlı odaların İstanbul şubeleri “Sağlıklı Kentleşme, Nitelikli Yapılaşma, Kültürel, Tarihi ve Doğal Çevre Değerlerinin Korunarak Geliştirilmesi İçin Ortak Mesleki Denetim ve Teknik İşbirliği Protokolü” imzaladı. Protokolu  Odamız adına; 21/22 dönem İstanbul temsilcilerimizden Özcan ÖZEN imzaladı.
İstanbul Hilton Bosphorus Otel’de 27 Mayıs 2015 tarihinde gerçekleştirilen imza törenine CHP’li 14 belediye başkanı, TMMOB’ye bağlı odaların İstanbul şube başkanları ve temsilcilerinin yanı sıra TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Süleyman Solmaz, CHP İstanbul İl Başkanı Murat Karayalçın, Marmara Belediyeler Birliği Dönem Sözcüsü Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç katıldı.
Basın toplantısı şeklinde gerçekleştirilen törende yapılan konuşmalar sonrası “Sağlıklı Kentleşme, Nitelikli Yapılaşma, Kültürel, Tarihi ve Doğal Çevre Değerlerinin Korunarak Geliştirilmesi İçin Ortak Mesleki Denetim ve Teknik İşbirliği Protokolü” önce Murat Karayalçın ve Mehmet Soğancı daha sonra İKK Sekreteri Süleyman Solmaz, Marmara Belediyeler Birliği Dönem Sözcüsü Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, diğer belediye ve oda başkanları tarafından tek tek imzalandı.
SAĞLIKLI KENTLEŞME, NİTELİKLİ YAPILAŞMA, KÜLTÜREL, TARİHİ VE DOĞAL ÇEVRE DEĞERLERİNİN KORUNARAK GELİŞTİRİLMESİ İÇİN ORTAK MESLEKİ DENETİM VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ
……… Belediyesi ile TMMOB’ye bağlı Odalarımızın İstanbul Şubeleri arasında aşağıda belirtilen koşullarda;
“Sağlıklı Kentleşme, Nitelikli Yapılaşma, Kültürel, Tarihi ve Doğal Çevre Değerlerinin Korunarak Geliştirilmesi İçin Ortak Mesleki Denetim ve Teknik İşbirliği Protokolü” yapılmıştır.
Madde 1: TARAFLAR VE TANIM
Belediye: …….. Belediyesi
Meslek Odası: TMMOB’ye bağlı, aşağıda belirtilen Meslek Odaları.
Madde 2: AMAÇ VE KAPSAM
Bu protokolün amacı; sağlıklı kentleşme ve nitelikli yapılaşma faaliyeti için gerekli olan mimarlık, şehir planlama ve mühendislik hizmetlerinin; ilgili mevzuata, bilimsel esaslara ve mesleki kurallara uygun olarak yerine getirilebilmesi yönünde ilgili meslek odaları ile yerel yönetim arasında teknik işbirliğini sağlamak ve tarafların bu yöndeki ortak sorumluluklarını tarih, kültür, doğa ve çevre değerlerine sahip çıkarak karşılıklı dayanışma içerisinde yerine getirmelerinin kurallarını belirlemektir.
Madde 3: YASAL DAYANAK
Bu protokol, 5393 sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesi gereği, 3194 sayılı İmar Yasası’nda mimar, şehir plancısısı ve mühendislerle ilgili olarak tanımlanan mesleki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için gerekli denetimin yapılabilmesi ayrıca 6235/7303 sayılı TMMOB Kanununun ikinci maddesinde belirtilen odaların mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmesi yönünde ilgili işlerde resmi makamlarla işbirliği yapmak hükmünün yaşama geçirilmesi yönünde düzenlenmiş ve imzalanmıştır.
Madde 4: SORUMLULUKLAR
A) Sağlıklı kentleşme nitelikli yapılaşma kültürel tarihi ve doğal çevrenin korunarak geliştirilmesi için tarafların birinin çağrısı üzerine bir araya gelerek gerekli düzenlemeleri yapabilirler.
Meslek odaları üyelerince yapılan mimarlık, şehir planlama ve mühendislik hizmetlerinin;
a. Bilimsel teknik esaslara ve diğer mesleki kural ve standartlara uygun yapılması konusunda üyelerine gerekli duyuru bilgilendirme ve düzenlemeleri yapmaktan,
b. Mimar, şehir plancısı ya da mühendisin o hizmeti yapabilmesi ve sorumluluğunu üstlenebilmesi için gerekli mesleki ve yasal koşulları taşımakta olmasından,
c. Üretilen hizmetin uygulamaya dönük teknik ve mesleki yeterliliğinin tam ve eksiksiz yürütülmesi için gerekli girişimlerde bulunmaktan;
d- İstanbul’un yoğun trafik sorunu da  göz önünde bulundurularak ……………….ilçesinde protokole konu olan meslek odalarının temsilcilik veya mesleki denetim bürosu açmaktan,
Belediyeye ve topluma karşı sorumludur.
B) Belediye ise, yukarıdaki koşulları taşımakta olduğu, ilgili meslek odasınca kabul edilmiş olan mimarlık, şehir planlama ve mühendislik hizmetlerinin, doğrudan belediyenin yükümlülüğünde bulunan imar mevzuatına uygun olarak yerine getirilebilmesi yönünde gerekli onay ve izinlerden sorumlu durumdadır.
Madde 5: GÖRÜŞ BİLDİRME VE İŞBİRLİĞİ
A)     Belediyeler hazırlamış oldukları plan ve projeler konusunda protokole esas meslek odalarından gerek gördükleri konularla ilgili olarak görüş alabilir. İlgili meslek odası sağlıklı kentleşme ve kamu yararına aykırı ya da kültür ve doğa değerlerini korumak açısından sakıncalı bir yapılaşmaya yol açabileceğini öngördüğü konularda çekince raporu hazırlar. Belediye söz konusu rapor doğrultusunda gerekli önlemleri almak yetkisine sahiptir.
B)     Bu protokole neden olan işbirliği alanlarında karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak ve sağlıklı kentleşmeye dönük işbirliği alanlarını zenginleştirmek üzere, Oda’ların ve Belediye’nin ilgili komisyonlarına taraflar gerek duyduğunda karşılıklı birer temsilcinin katılması yönünde, fikir birliğine varmışlardır.
C)     Bu protokol, TMMOB’ye bağlı diğer meslek odalarıyla Belediye arasındaki kendi uzmanlık alanlarına yönelik işbirliği protokollerinde de temel ilkeler olarak değerlendirilecektir.
Madde 6: KURALLAR
Bu protokolün uygulanmasında, aşağıdaki kurallara uyulacaktır.
A)     Belediye; yapı ruhsatı alınması için başvurulan her yapı projesinde, TMMOB ve Odaların ilgili yasa ve yönetmelikler doğrultusunda protokole taraf olan meslek odalarının iç hukukunun gerektirdiği düzenlemeler ve yasal mevzuat çerçevesinde meslek odalarından MÜELLİFLİK BELGESİNİ ister.
B)     Her bir meslek odasının iç hukukundan kaynaklı uygulama oda tarafından belediyeye bildirilir, belediyeler ilgili yasalar çerçevesinde bu kararları değerlendirir.
C)     Protokole taraf meslek odaları, mimarlık, şehir planlama, mühendislik ve imar uygulamaları ile ilgili sorunların çözümünde belediyeye yardımcı olacaktır.
D)     Bu protokolün uygulanması sırasında ihtiyaç duyulacak ayrıntılı düzenlemeler ve protokol maddelerinde yapılacak değişiklikler belediye ile protokole taraf meslek odaları arasında müştereken yapılacaktır.
E)      Taraflar bu uygulamanın kamu yararını zedeleyecek bir bürokratik engel yaratmaması için azami gayret gösterecektir. İlgili meslek odaları, işleyişi aksatmamak için gerekli azami gayreti gösterecektir.
F)      Her bir meslek odası ve belediye, bu protokolden kaynaklanacak işlemleri duyurma konusunda gerekli işbirliğinde bulunacaklardır.
G)     Belediye ve meslek odaları, karşılıklı olarak duyuruları için gerekli azami olanağı tanıyacaklardır. Belediye, duyurular için uygun gördüğü bir alanda meslek odaları için duyuru panosu yapacaktır.
Madde 7 :SÜRE
Bu protokol 1 yıl boyunca geçerlidir. Fesih yapılmadığı takdirde birer yıllık sürelerle devam edecektir.
Madde 8: FESİH HAKKI
Belediye Kamu menfaatinin gerekli gördüğü durumlarda protokol dışında karar almaya işlem yapmaya yetkilidir.
Mevzuatta meydana gelebilecek değişikliklerden dolayı Belediye işbirliği sözleşmesini bu değişikliklere göre uyarlanmasını ya da gerekirse feshini yapar.
Madde 9: YÜRÜTME
9 Maddeden oluşan bu protokol  …………….. tarihinde tarafların imzası ile yürürlüğe girer. Ve ………… Belediyesi ile Odaların yönetim kurullarınca ortaklaşa yürütülür. İş bu protokol Belediye Başkanının ve Odaların yetkili temsilcileri tarafından imza altına alınmıştır.
………… Belediye Başkanı
1.      TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası İstanbul Temsilciliği
2.      TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
3.      TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
4.      TMMOB Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası
5.      TMMOB Gemi Mühendisleri Odası
6.      TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
7.      TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
8.      TMMOB İç Mimarlar Odası İstanbul Şubesi
9.      TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
10.  TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
11.  TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
12.  TMMOB Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
13.  TMMOB Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
14.  TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
15.  TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
16.  TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası İstanbul Temsilciliği
17.  TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
18.  TMMOB Petrol Mühendisleri Odası İstanbul Temsilciliği
19.  TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şubesi
20.  TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi
21.  TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
22.  TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
Facebook
Twitter
YouTube
Instagram