TMMOB METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI YARDIMCI ORGANLARININ KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

tarafından gönderildi

TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası Yardımcı Organlarının Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları

Amaç

Oda Yönetim Kurulu; bilimsel, teknik, mesleki ve sosyal etkinliklerin sağlıklı yürütülebilmesi amacı ile Oda üyeleri içerisinden dönem içinde çalışmalarına yardımcı olmak üzere kurullar ve/veya komisyonlar oluşturabilir.

Dayanak

08 Eylül 2005 tarih ve 25930 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Meteoroloji Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği Madde 15 de yer alan Oda Yönetim Kurulu’nun Yardımcı Organlar kurabilmesi yetkisi

Oda Yardımcı Kurulları/Komisyonları

Kurullar veya Komisyonlar; Oda Yönetim Kurulu tarafından kurulur. Oda Üyeleri de kurul veya komisyon kurulmasını önerebilirler. Kurullar veya Komisyonlarda çalışacak kişileri Yönetim Kurulu seçer.

Kurullar veya Komisyonlara seçilecek üyeler; Oda yayın organlarında yapılacak duyuru üzerine, görev almak isteyen üyeler arasından ilgili Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilir. Acil hallerde kurulacak komisyonlara duyuru yapılmaksızın üye görevlendirilebilir. Gerektiğinde Oda Yönetim Organlarında bulunan veya Oda personelleri de komisyonlarda görevlendirilebilirler.

Kurullar veya Komisyonlar, Yönetim Kurullarınca yetki verilmedikçe Oda’yı temsil edemezler.

Kurullar veya Komisyonlar kurulduktan sonra iş bölümü yaparak başkan ve raportör seçerler.

Kurullar veya Komisyonlar, bilgi birikimi ve çalışmalarından fayda görebileceği ve oda üyesi olmayan kişilerin de komisyon çalışmalarına geçici ve sürekli katılmaları için Yönetim Kurulu’na teklifte bulunabilirler. Oda üyesi olmayan kişiler ancak Oda Yönetim Kurulunun onayı ile Kurul veya Komisyon çalışmalarında görev alabilirler.


Kurul veya Komisyon toplantı ve çalışmaları tüm üyelere açıktır. Üyeler çalışmalara katılabilir, görüş ve önerilerini bildirebilirler. Fakat Kurul ve Komisyon çalışmaları ve önerileri konusunda oy hakları yoktur.

Kurullar veya Komisyonlar, çalışmalarından ve işlemlerinden OdaYönetim Kuruluna karşı sorumludurlar. Kurullar veya Komisyonlar yaptıkları çalışmaları arşivlemek, düzenlemek ve Oda Yönetim Kuruluna bilgi vermek amacıyla sekretarya oluştururlar. Yapılan çalışmalar, varsa alınan kararlar, yazılı hale getirilir ve Yönetim Kurulu’na bilgi verilir.

Kurullar veya Komisyonlar, çalışma ve karar verme biçimini, görev dağılımını, toplantı takvimini, çalışmalara verimli kılacak biçimde kendi içinde belirler.


Kurullar veya Komisyonlar, Yönetim Kurulu kararı gerektiren çalışmalarla ilgili karar tasarısı ve yazıları Oda Genel Sekreterine ulaştırmak, gerekçeleri ile ilgili olarak açıklamalarda bulunmakla yükümlüdürler.

Kurullar veya Komisyonlar, toplantı yeri ve gündemi üyeleri tarafından belirlenmek kaydı ile ayda en az bir defa toplanır.

Kurullar veya Komisyonlarda görevli üyelerden, toplantılara 3 defa mazeretsiz olarak katılmayanların üyelikleri düşürülür.

Kurullar veya Komisyonlar, faaliyetleri için harcama gerektiğinde, kullanım alanlarını belirtmek kaydıyla Yönetim Kurulu’ndan ödenek talep edebilirler.

Karar tutanaklarında ve raporlarda, aşağıdaki bilgilerin kesinlikle bulunması gereklidir:
-kurul ya da Komisyonun adı, Toplantı sıra numarası, -Toplantı tarih ve saati, -Toplantıya katılanlar, -Görüşülen konular ve alınan kararlar.

Oda Proje Kurulu

Oda Proje Kurulu; Yardımcı Organların görev paylaşımlarının, faaliyetlerinin, işlevlerinin yerine getirilmesi Oda Yönetim Kurulu ile eşgüdümlü çalışmanın sağlanması ve yeni projelerin karar verilmesi amacı ile kurulmuştur.

Oluşturulması: Üye sayısı Oda Yönetim Kurulunca belirlenmek kaydı ile Oda Yönetim Kurulunun yardımcı organlarından temsilcilerile yine Oda Yönetim Kurulunun belirleyeceği Oda Üyelerinden oluşur.

Oda Proje Kurulunun toplanması: Proje Kurulu her ay en az 2 defa olmak üzere Oda Yönetim Kurulu ve/veya Başkanın çağrısı ve Sekretaryanın organize etmesi ile toplanır. Toplantılar videokonferans ve/veya Yönetim Kurulunun belirleyeceği bir yerde gerçekleştirilir. Toplantı gündemi için Oda Yönetim Kurulu ve/veya Oda Proje Kurulu üyelerinin önerileri ile oluşturulur. Toplantıların gündem ve sonuç tutanakları ile raporları Sekretarya tarafından Oda Yönetimine sunularak arşivlenmesi sağlanır.

Oda Proje Kurulunun Görevleri ve Çalışma Alanları:

Oda Yönetim Kuruluna bilimsel, teknik, sosyal faaliyetler konusunda danışmanlık yapmak,

Oda tarafından yapılacak yayın, toplantı, panel, sempozyum çalışmalarının ilgili yardımcı organlar ve Yönetim Kurulu ile Yardımcı Organların görevlendireceği kişiler tarafından yapılabilmesi için gerekli işlemleri yapmak ve düzenlemek,

Oda Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan tüm Yardımcı Organların görevleri, yapacağı faaliyetler ve diğer kurum/kuruluşlar ile yapılacak faaliyetler konusunda Yönetim Kuruluna yardımcı olmak.

Oda Proje Kurulu Sekretaryası

Proje Kurulu, üyeleri arasından tüm kurullar ve komisyonlar ile Oda Yönetimi arasında koordinasyonu sağlamak ve toplantıları düzenlemek amacı ile bir üye görevlendirir.

Sekretaryanın Görevleri

 1. Proje Kurulunun toplantılarının gündemini hazırlamak,
 2. Proje Kurulunun kararlarını Oda Yönetimine iletmek,
 3. Proje Kurulu ile Bilim ve Etik Kurulu arasındaki bağlantıları sağlamak
 4. Oda Yardımcı Organlarındaki (Kurul/Komisyon) üye değişiklik taleplerini Yönetim kuruluna bildirmek
 5. Toplantı Tutanaklarını Oda Yönetimine ve Arşiv Komisyonuna aktarmak
 • Bilim ve Etik Kurulu

Oda Bilim ve Etik Kurulu meslek dallarındaki ana sorunlar ile sektörelbazdaki bilimsel, etik ve teknik konularda değerlendirme yapmak ve çözüm önerileri üreterek Oda yönetimine yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur.

Oluşturulması:Oda Bilim ve Etik Kurulu; Oda Başkanı kurulun doğal üyesi olup,üniversitelerin bağlı fakültelerindeki Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanlıklarının o dönem için görevlendireceği birer kişi,Oda Yönetim Kurulunun atayacağı üniversite dışından doktora derecesine sahip üyelerden oluşmak üzereen az beş kişiden oluşur.

Bilim ve Etik Kurulunun toplanması:

Oda Bilim ve Etik Kurulu, yılda en az bir kere Oda Yönetim Kurulunun çağrısı ile toplanır.Toplantının yeri, günü, saati ve gündemi toplantı öncesi Yönetim Kurulu ile diğer kurul üyelerine bildirilir.

Bilim ve Etik Kurulunun Görevleri/ Çalışma alanları:

 1. Oda Yönetim Kuruluna bilimsel faaliyetler konusunda danışmanlık yapmak
 2. Oda Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Yardımcı Organların yapacağı faaliyetler ve duyuruların bilimsel ve teknik incelemesini yaparak onay vermek
 3. Mesleki Etik kuralları belirlemek, ilan etmek ve takibini yapmak,Etik çalışmaların sonuçlarını Oda Yönetim kuruluna bildirmek
 • Yayın Kurulu

Odanın; üyelerin ve sektörel faaliyetlerin,  teknik ve akademik konuları içeren periyodik yayınlarını düzenleyen kuruldur.  Odanın, üyeler, diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde  hazırlayarak yayınlanmasına karar verdiği  e-dergi, e-bülten, dergi, kitap, broşür vs. gibi yayınların hazırlanması, gözden geçirilmesi yayınlanması ve ülkeye, mesleğe ve üyelere katkılarının değerlendirilerek oluşturduğu katma değer anlamında  sürekli iyileştirilmesi amacı ile yayınların hazırlanmasını sağlamak amacı ile kurulmuştur.

Oluşturulması: Yönetim Kurulu’nca atanmış bir başkan ve altı üyeden oluşur. Gerektiğinde yayıncılık konusunda oda üyelerine görev verilebilir.

Yayın Kurulunun Görevleri/ Çalışma alanları:

 1.  Oda dergisinin ve/veya E- bültenin hazırlanması (Meteoroloji alanında makale- çeviri yazıları, anı, şiir, karikatür, fotoğraf, Araştırma- inceleme- gezi yazıları, Çeşitli konularda uygulanmış etkinliklerin raporları.)
 • Web yayınların hazırlanması
 • Oda kapsamında çıkarılacak kitap ve diğer yayınlar
 • Yayın periyodu: Bu yayınların ne zaman ve nasıl yayınlanacağına Yayın Kurulu’nun önerileri doğrultusunda Yönetim Kurulu karar verir ve uygulanır.
 • Kullanılacak tüm doküman ve materyaller ile görsellerin yayınlanmadan önce Bilim ve Etik Kurulu tarafından incelenmesi ve onaylanmasını sağlamak
 • Mühendislik ve Uygulama Uzmanlık Kurulu

Meteoroloji Mühendisliğinin ilgili olduğu uzman alanlarda çalışmalar yapmak, sektörelbazda meslek gelişimine ve uygulamalara katkıda bulunmak, sektörel bazda işbirlikleri gerçekleştirmek, farklı disiplinlerin meteoroloji mühendisliğiyle ilgili mesleki etik ihlalleri konusunda Oda Yönetim Kurulu, Bilim ve Etik Kurullarının çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur. Yapılan faaliyetlerde Oda Yönetim Kurulunakarşı sorumludurlar.

Oluşturulması: Yönetim Kurulunca atanmış bir başkan ve altı üyeden oluşur. Üyeler; kurum, akademi ve özel sektörden oluşturulur. Üyelerden üçü özel sektör temsilcilerinden oluşur.

Mühendislik ve Uygulama Uzmanlık Komisyonu Kurulunun Görevleri/ Çalışma alanları:

 1. Kurum/kuruluşlarda Meteoroloji Mühendisliği uzmanlık alanlarını belirlemek ve bunlarla ilgili rapor hazırlamak,
 2. Meteoroloji Mühendisliği sektörel gelişimini takip etmek ve ilgili konularda stratejiler belirleyerek yönetim kuruluna sunmak,
 3. Diğer meslek disiplinlerinin Meteoroloji Mühendisliği uygulama alanlarıyla ilgili yaptıkları çalışmaları takip etmek gerektiğinde etik ihlal ve yargı sürecini başlatmak üzere Bilim ve Etik Kuruluna bildirmek
 4. Meslekte sektörelbazda uzmanlaşmayı ve işbirlikleri sağlamak için toplantılar ve farklı organizasyonlar gerçekleştirmek.
 5. Ulusal ve Uluslararası özel sektör kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları ve meslek odalarıyla işbirlikleri yapmak,

Alt Komisyonları;

Hidroloji Komisyonu

Enerji Komisyonu

Hava Tahmini ve İklim Komisyonu

Hava Kirliliği ve ÇED Komisyonu

Tarım ve Orman Meteorolojisi Komisyonu 

Havacılık Meteorolojisi Komisyonu

KOMİSYONLAR

Çalışma Komisyonları; Oda bilgi birikimini toplayıp derlemek, üyelere ve kamuoyuna iletilmesine yardımcı olmak, gelişen meslekî olguları izlemek, görüşler oluşturmak, bilimsel araştırmalar yapmak, mesleğin ulusal ve uluslararası düzeydeki çağdaş gelişmelerini izlemek, meslek içi eğitim ortamını yaratmak, üyeler arasında mesleki-sosyal dayanışma ve üyelerin ilgi duydukları mesleki konulardaki bilgi ve birikimlerini ifade etmeleri için gerekli ortamı sağlamak amacıyla kurulur.

Komisyonların sorumluluğu:

Komisyonlar Yönetim Kuruluna karşı sorumludurlar. Oda Yönetim Kurulu yardımcı organı olarak kurulan Komisyonlar, Oda Proje Kurulunun bilgisi dahilinde çalışırlar. Oda Yönetim Kurulu ile bağlantıları, Oda Genel Sekreteri tarafından sağlanır. Çalışmaları verimli görülmeyen komisyonların görevine Yönetim Kurulunca son verilebilir veya yeni komisyonlar bu belgeye eklenmek ve çerçevesi belirlenmek kaydı ile kurulabilir.

Oda Komisyonları:

 1. Bilimsel Toplantı ve Organizasyon Düzenleme Komisyonu
 2. Tanıtım ve Sosyal Medya Komisyonu
 3. Arşiv Komisyonu
 4. Mesleki Eğitim Komisyonu
 5. Mevzuat Komisyonu
 6. Kadın Çalışma Komisyonu
 7. Öğrenci Üye Komisyonu

Oda, amaçlarının gerçekleştirilmesi ve işlevlerinin yerine getirilmesi amacıyla gerektiğinde Oda Yönetim Kurulu kararıyla yukarıda sayılanların dışında komisyonlar ve yardımcı organlar oluşturulabilir.Komisyonların çalışma usul ve esasları yönetmelikler ve alt düzenleyici işlemlerle belirlenir.

A- BİLİMSEL TOPLANTI VE ORGANİZASYON DÜZENLEME KOMİSYONU

Oda Yönetim Kurulu, Yardımcı Kurullar ve/veya Komisyonların teklifte bulunduğu, Oda’ nın paydaş olarak yer aldığı bilimsel toplantı ve organizasyonlarda Oda adına çalışmalar yapmak amacıyla kurulmuştur. Yapılan faaliyetlerde idari ve organizasyon işlemlerinde Oda Yönetim Kurulundan belirlenmiş Üye’ye, harcama ve maddi işlemlerde Oda Yönetimi Muhasip Üyesine, bilimsel konularda ise Oda Bilim ve Etik Kuruluna karşı sorumludurlar.

Görevleri:

 1. Odanın düzenlediği veya paydaş olarak yer aldığı bilimsel toplantı ve organizyonlarda Oda Yönetim Kurulunun tanımladığı görevleri yerine getirmek
 2. Yapılacak bilimsel toplantılarda Oda’nın İl Temsilcileri ile birlikte çalışmak
 3.  Gerekli görüldüğü zamanlarda yerel toplantılar düzenlemek

Oluşturulması: Yönetim Kurulunca görev almak isteyen üyeler arasından atanmışbir başkan ve dört üyeden oluşur.

B- TANITIM VE SOSYAL MEDYA KOMİSYONU

Oda Yönetim Kurulu adına Oda’nın tanıtım çalışmalarını düzenlemek ve Sosyal Medya alanındaki hesaplarını (facebook, youtube, twitter, instagram vb.) takip etmek ve kullanmak amacı ile kurulmuştur.

Görevleri:

 1. Odanın tanıtım çalışmalarını yapmak
 2. Odanın Sosyal Medya hesaplarını Oda Yönetimi adına kullanmak
 3. Yayın Kurulu’nca hazırlanan tüm yayınların tanıtımını yapmak
 4. Tüm etkinliklerinin tanıtımını ilgili Kurullar ile birlikte yapmak
 5. Kullanılacak tüm doküman ve materyaller ile görsellerin yayınlanmadan önce Bilim ve Etik Kurulu tarafından incelenmesi ve onaylanmasını sağlamak

Oluşturulması:Yönetim Kurulunca atanmış bir başkan ve dört üye ile teknik olarak yardımcı olacak ve Komisyon Başkanının belirlediği meslektaşlarımız ve öğrencilerden oluşur.

C- ARŞİV KOMİSYONU

Yönetim Kurulunun belirlediği ve düzenlediği tüm Yardımcı Organların tüm yazışma, belge ve görsel kaynakların, Toplantı, Faaliyet, Görüşme bilgileri ile çıkarılan kitap, dergi, bülten vb. gibi yayınların basılı ve elektronik kopyalarının muhafazasından sorumlu kuruldur.

Görevleri:

 1. Odanın yazışmaları (5 yıldan eski gelen-giden) desimal sisteme göre muhafaza etmek,
 2. Yayın Kurulu’nca hazırlanan tüm Bülten-Dergi-El kitaplarının bir örneğini muhafaza etmek,
 3. Tüm etkinliklerinin raporları, bunları görüntüleyen fotoğraf, slâyt, CD ve Video kayıtlarını muhafaza etmek,
 4. Odanın abone olduğu yerli ve yabancı yayınları muhafaza etmek,
 5. Oda kitaplığının muhafaza ve çalıştırılmasından sorumlu olmak.,
 6. Oda üyelerinin kişi bilgi ve iletişimlerini içeren arşiv kaydının tutulmasını sağlamak.

Oluşturulması: Yönetim Kurulunca atanmış bir başkan ve en az iki üyeden oluşur.

D- MESLEKİ EĞİTİM KOMİSYONU

Oda Yönetim Kurulu adına Oda’nın düzenlemesi gereken Mesleki Eğitimlerin; içerik eğiticiler, eğitim notları, eğitim dokümanları ve materyalleri ile eğitim yer ve süreleri gibi konuları düzenlemek amacı ile kurulmuştur.

Görevleri:

 1. Odanın faaliyet alanında mesleki eğitimler yapmak
 2. Uluslararası gelişmeleri takip ederek mesleki alandaki yeni eğitimleri planlamak,
 3. Eğitim faaliyetlerinde kullanılan materyal ve notların derleyerek kursiyerler ilepaylaşmak
 4. Eğitim çalışmaları aşamalarını Bilimve EtikKurulu ile iletişim halinde yapılmasını sağlayarak eğitim içeriklerinde bilimsel yaklaşımların kullanılmasını sağlamak
 5. Kullanılacak tüm doküman ve materyaller ile görsellerin eğitimler sonrasında Arşiv Komisyonu tarafından saklanmasını sağlamak
 6. Üniversitelerin Meteoroloji Mühendisliği bölüm öğrencilerinin stajları için yer sağlanması

Oluşturulması: Yönetim Kurulunca belirlenen, Meteoroloji Mühendisliğinin farklı alanlarında çalışmış ve bilgi birikimini aktarma becerisi bulunan bir başkan ile dört üyeden oluşur. Üyelerden en az ikisi doktora derecesine sahip akademisyen olmalıdır.

 

E- MEVZUAT KOMİSYONU

Oda Yönetim Kurulu adına Oda’nın kurumsal yapısına yönelik kurum içi mevzuatı (yönetmelik, yönerge vb.) hazırlar; Oda’nın ilgi alanına giren mevzuatı inceleyerek ve gerektiğinde Yönetim Kurulu görevlendirmesi ile ilgili kurumlarla ve özel sektörle ortak çalışmalar yürüterek görüş oluşturup, düzenlemeler hazırlayarak Yönetim Kurulu onayına sunmak amacı ile kurulmuştur.

Görevleri:

 1. Odanın idari ve tüzel durumuna uygun mevzuat çalışmaları yapmak
 2. Odanın sorumluluk alanında bulunan ulusal ve uluslararası kurum/kuruluşlar tarafından düzenlenen mevzuatları mesleki sorumluluk çerçevesinde inceleyerek Oda Yönetimine rapor hazırlamak
 3. Oda Yönetim Kurulu adına mevzuat çalışmalarında ilgili kurum/kuruluşlar ile toplantılar ve görüşmeler yaparak önerilerini Oda Yönetimine sunmak
 4. Özel sektöre yönelik mevzuatı mesleki sorumluluk çerçevesinde inceleyerek Oda Yönetimine rapor hazırlamak,sektörel iş sahalarının korunması ve geliştirilmesi için Yönetime yardımcı olmak. 
 5. Oda Yönetimi adına yine Yönetim Kurulunun vekil tayin ettiği Avukat ile mevzuat konularında görüşmek
 6. Oda’nın taraf olduğu mevzuatlar kapsamındaki İdari Yargı konularında Yönetime yardımcı olmak

Oluşturulması:Yönetim Kurulu içerisinden bir Üyenin başkanlığında olmak kaydı ile YönetimKurulunun belirlediği toplam 5 kişiden oluşur.  Bu kurulda üyelerden en az iki tanesi özel sektörden olmalıdır.

F–KADIN ÇALIŞMA KOMİSYONU

Oda Yönetim Kurulu adına Oda’nın kadın meslektaşlar özelinde yapması gereken çalışma toplantı ve etkinlikler ile diğer kurum/kuruluşlar nezdinde yapılacak olan Kadın Çalışmaları konularında etkin olunması amacı ile kurulmuştur.

Görevleri:

 1. Odanın TMMOB kapsamındaki Kadın faaliyetlerinde temsil edilmesi için gerekli işlemleri yapmak
 2.  Odamız Üyesi Kadınların çalışma şartlarının ve fiziki ortamlarının incelenerek hazırlanacak raporların Oda Yönetim Kuruluna sunulması
 3.  Kadın hakları çerçevesinde Oda Yönetimi ile ilgili kurum/kuruluşlar arasında iletişim kurulmasını sağlamak
 4.  Oda üyesi olan kadın meslektaşlar ile öğrenciler arasında iletişim sağlamak için olanaklar oluşturmak
 5.  Kadın çalışanların mevcut durumları ile gelecekte olabilecek faaliyetler konusunda çalışmalar yapmak

Oluşturulması:Yönetim Kurulu veya Organlarında yer alan Bir Kadın Başkan ve Yönetim Kurulu tarafından atanmış dört üyeden oluşur.

G-ÖĞRENCİ ÜYE KOMİSYONU

Oda Yönetim Kurulu adına Meteoroloji alanında lisans ve lisans üstü eğitim veren bölümlerde bulunan öğrenci kulüp/birlikleri ile Odanın ilişkisini sağlamak öğrencilerin etkinliklerine destek sağlanmak amacı ile kurulmuştur.

Görevleri:

 1. Odanın öğrenci kulüpbirlikleri ile ilişkilerini düzenlemek
 2. Odanın öğrenciler tarafından yapılan organizasyonlarda temsiliyetini sağlamak
 3. Öğrencilerin mesleki olarak yer alması gereken bilimsel etkinlikler konusunda Oda Yönetim Kurulunun  imkanlar sağlaması için girişimde bulunmak
 4. Öğrencilerin yurtiçi ve yurtdışı burs olanaklarını araştırarak Oda Yönetim Kurulu aracılığı ile burs verilmesini sağlamak
 5. Oda’nın düzenlediği sosyal ve/veya bilimsel faaliyetlerde öğrenci temsilcilerinin yer almasını sağlamak
 6. Öğrencilerin, Oda ya Öğrenci Üye olarak kayıtlarının yapılmasını sağlamak
 7. Oda Yardımcı Organlarında çalışacak öğrencilerin belirlenmesi Kurul ve Komisyonlarda beceri ve ilgi alanlarına göre yer almasının sağlanması

Oluşturulması: Yönetim Kurulunca atanmış bir başkan ve iki üye ile ilgili üniversitelerin Öğrenci Kulüp Birliklerinden birer kişiden oluşur.

TMMOB

METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram