UZMANLIK VE ALT UZMANLIK ALANLARINA İLİŞKİN BİLİRKİŞİLİK BELGELENDİRME ESASLARI

tarafından gönderildi

UZMANLIK VE ALT UZMANLIK ALANLARINA İLİŞKİN BİLİRKİŞİLİK BELGELENDİRME ESASLARI

Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan Uzmanlık /Alt Uzmanlık alanları tebliği ve TMMOB Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde TMMOB’ye bağlı Odalardan Uzmanlık ve Alt Uzmanlık Alanlarına ilişkin Bilirkişilik Belgesi alınabilmesi için aşağıdaki şartların sağlanması zorunludur.

1.   Uzmanlık ve Alt Uzmanlık Alanlarına ilişkin Bilirkişilik Belgeleri aşağıda 5 ana başlıkta sıralanan yeterlilik ölçütleri dikkate alınarak verilecektir. Odalardan Uzmanlık ve Alt Uzmanlık Alanlarına ilişkin Bilirkişilik Belgesi alınabilmesi için “mesleki deneyim” şartının mutlak suretle sağlanması zorunludur. Bunun dışında kalan yeterlilik ölçütlerinden hangilerinin birlikte veya tek başına sağlanması gerektiği kararı Oda Yönetim Kurullarınca verilecektir.

Bu ölçütler başvuru yapılan her bir uzmanlık alanı için ayrı ayrı değerlendirilir.

1.1           Mesleki Deneyim
Bilirkişilik Kanunu gereği bilirkişilerden, “Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az 5 (beş) yıl fiilen çalışmış olmak ya da daha fazla çalışma süresi belirlenmiş ise bu süre kadar fiilen çalışmış olmak” şartı aranmaktadır.

Buna ek olarak mühendis, mimar ve şehir plancıları için, başvuru yaptığı yıldan geriye dönük en az 5 yıllık Oda üyesi olma şartı aranacaktır. Uzmanlık ve Alt Uzmanlık Alanlarına ilişkin Bilirkişilik Belgesi almak için başvuruda bulunan kamu çalışanlarının en az 5 yıldır kamuda çalışmakta olduklarını ve mesleklerini icra ettiklerini belgelemeleri gerekmektedir.

1.2            Mesleki Faaliyet
Mesleki Faaliyet olarak tanımlanabilecek işler Uzmanlık alanlarına göre Oda Genel Kurulu/Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenecektir. Kamu kurumu çalışanları için kurumlarından aldıkları mesleki faaliyetlerine ilişkin belgeler; özel sektör çalışanları için Odaların iştigal alanlarına göre, ilgili kurumlarca onaylanmış veya mesleki denetimden geçmiş proje kapakları, rapor kapakları, sözleşmeler, iş bitirme belgeleri ve benzerleri; mesleki faaliyeti belgelendirmeye yönelik belgeler olarak kabul edilecektir.

1.3            Meslek İçi Eğitim
Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan Uzmanlık /Alt Uzmanlık alanları tebliği çerçevesinde; Odalar tarafından düzenlenen, süresi ve sayısı Odalar tarafından belirlenen eğitimlerdir.

Başvuru yapılan bilirkişilik uzmanlık alanında meslek içi eğitim açabilecek sayıda üye başvurusu olmadığı takdirde; meslek içi eğitim şartının uygulanması hususu Oda Yönetim Kurulu’nun tasarrufundadır.

Odalar tarafından düzenlenen meslek içi eğitimlerde öncelik Oda üyelerinindir. Oda üyesi olmayan mühendis, mimar ve şehir plancıları da Odalarının düzenlediği meslek içi eğitimlere katılabilir. Oda üyeleri ve/veya üye olmayan mühendis, mimar ve şehir plancıları için belirlenecek meslek içi eğitim ücretleri hususunda Oda Yönetim Kurulları yetkilidir.

1.4            Mesleki Etkinlik
Aşağıda sıralanan etkinlikler mesleki etkinlik olarak değerlendirilecektir.

Ulusal ve Uluslararası bilimsel yayınlarda yayımlanmış kitap, makale ve benzeri mesleki yayınlar,
Varsa Oda Teknik dergilerinde veya Oda Bültenlerinde yayımlanan mesleki-teknik makaleler,
Ulusal ve Uluslararası Sempozyum, Kongre, Konferans gibi mesleki bilimsel etkinliklerde makale kabulü,
Özel olarak Oda’nın ataması ile yapılan bilirkişilikler,
Odalar ve/veya çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen kurs ve seminerlerde eğiticilik,
Odalar tarafından düzenlenen Sempozyum, Kongre, Konferanslara kayıtlı katılım,

Mesleki etkinliğe ilişkin belgelendirmelerde başvuru tarihinden 5 yıl öncesine kadar olan belgeler kabul edilecektir.

1.5            Akademik Çalışma
Lisansüstü eğitim, doktora çalışmaları ve yardımcı doçent, doçent, profesör gibi akademik unvanlardır.

Lisansüstü eğitim ve doktora yapmış olan mühendis, mimar, şehir plancısı meslek mensuplarının akademik unvanlarına konu olan uzmanlık alanları için en az 5 yıl mesleki faaliyet şartı 3 yıl olarak uygulanır. Lisansüstü eğitim, doktora çalışmaları yapmış veya akademik unvanı olan mühendis, mimar ve şehir plancılarında meslek içi eğitim şartı aranmaz.

2.                   Odalar tarafından Bilirkişi uzmanlık belgesi verilmesinde öncelikli aranacak koşulları şunlardır:

·         Başvuru yapılan yıldan geriye dönük en az 5 yıllık Oda üyesi olmak ve üyelik borcu bulunmamak,

·         TMMOB Yüksek Onur Kurulu tarafından onaylanmış ve TMMOB Disiplin Yönetmeliği Ek Madde-1 hükümlerine göre herhangi bir disiplin cezası bulunmamak,

·         Başvuru yapılan uzmanlık / alt Uzmanlık alanlarında en az 5 yıllık mesleki deneyime sahip olmak,

·         TMMOB’ye bağlı Odalarca düzenlenen Temel Bilirkişilik Eğitimini tamamlayarak sertifika almış olmak,

·         Odalar tarafından belirlenen Uzmanlık ve Alt Uzmanlık Alanlarına ilişkin Bilirkişilik eğitim ücretini yatırmış olmak,

3.                   Odalar tarafından Bilirkişi uzmanlık belgesi verilmesinde istenecek bilgi ve belgeler şunlardır:

·         Başvuru formu, (Bilirkişi uzmanlık belgesi talep edilen uzmanlık alanı/alanlarının belirtilmesi zorunludur.)

·         Özgeçmiş bilgileri,

·         TMMOB’ye bağlı Odalar tarafından verilen “Bilirkişilik Temel Eğitim Katılım” belgesi,

·         Talep edilen Uzmanlık ve Alt Uzmanlık Alanlarına ilişkin Bilirkişilik meslek içi eğitim katılım sertifikaları,

·         Varsa sahip olunan akademik unvanlara ait belgeler,

·         Varsa mesleki faaliyetleri belgelendirmeye yönelik bilgi ve belgeler,

 

4.                   Başvuru kabulü ve değerlendirilmesi

Başvuru  Şubeler aracılığı ile alınır. Şubeler belgelerin düzenli ve eksiksiz kabulünden ve gönderilmesinden sorumludur. Şubeler belgelerin bir örneğini kendi arşivinde tutar ve asıllarını Oda merkezine gönderir.

Başvurular varsa Bilirkişilik Kurulu/Komisyonu/Çalışma Grubu veya benzeri Oda kurullarından görüş alınarak Oda merkezi tarafından değerlendirilir. Bilirkişi Uzmanlık Belgesi alabileceği değerlendirilenlerin belgeleri Oda merkezi tarafından hazırlanır ve ilgili Şubesine gönderilir. Bilirkişi Uzmanlık Belgesi alamayacağı değerlendirilenlerin başvuru belgeleri gerekçesinin belirtildiği Oda Yönetim Kurulu kararıyla birlikte Şubesine gönderilir. Başvuruları kabul edilmeyenlerin belge ücreti iade edilir.

5.                   İtiraz

Bilirkişilik Başvuru Belgesi almaya hak kazanamayanlar Oda Yönetim Kuruluna itiraz edebilir. Oda Yönetim Kurulu Bilirkişilik Kurulu/Komisyonu/Çalışma Grubu veya benzeri Oda kurulların da görüşünü alarak itirazı bir ay içerisinde sonuçlandırır. Yönetim Kurulunun vereceği karar kesindir. Belge alamayanlar gerekçeli Oda Yönetim Kurulu kararında belirtilen eksiklikleri gidermedikleri takdirde yeniden başvuruda bulunamaz.

6.                   Önlemler

Oda, bilirkişilik hizmetlerinin nitelikli olmasını sağlamak amacıyla gerekli gördüğü önlemleri alır.

7.                    Belge iptali

Belgelendirmeye esas bilgi ve belgelerin Oda’ya verilmesinde, gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilen, meslek mensuplarının belgeleri Oda Yönetim Kurulu tarafından iptal edilir. Bilirkişilik Bölge Kurullarına bildirimde bulunulur ve ilgili üye Onur Kuruluna sevk edilir. Ayrıca suç unsuru varsa Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

8.                Bu BELGELENDİRME ESASLARI’nın  uygulanmasından Oda Yönetim Kurulları yetkilidir.

 

 

Uzmanlik

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram